PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výtvarný projev a výchova I - OB2321A06
Anglický název: Art and Education I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321A01
Je prerekvizitou pro: OB2321A11
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KITZL8AP (24.02.2015)
Výtvarný projev ve fylogenezi a ontogenezi. Vznik a vývoj výtvarného projevu, jeho charakteristické rysy a jejich příčiny. Stadia vývoje výtvarného projevu dítěte a dospívajícího. Výchovné a vzdělávací aspekty předmětu, rozvoj rozumových, citových a morálních dispozic dítěte. Výtvarná, psychologická a umělecká typologie. Překlenutí tzv. krize výtvarného projevu v období mezi dětstvím a dospíváním - výtvarná výchova, setkávání se skutečností, objevování a poznávání možností vizuálního vyjádření. Osobnostní, individuální a kulturní kontexty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KITZL8AP (20.02.2013)
Cíle předmětu:
Poznání a pochopení zákonitostí vzniku a vývoje dětského výtvarného projevu, jeho stádií, charakteristických rysů a jejich příčin a významu dětského výtvarného projevu pro zdravý rozvoj dítěte.

Literatura -
Poslední úprava: KITZL8AP (21.02.2015)

BABYRÁDOVÁ, H.: Symbol v dětském výtvarném projevu. MU, Brno 1999.
FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. H + H Praha, 2008.
HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. UK Praha - Ped F, 2005.
PIAGET, J. : Psychologie dítěte. Portál, Praha 1997
READ, H. Výchova uměním. Praha : Odeon, 1967.
ROESELOVÁ, V. Didaktika výtvarné výchovy V. Praha : UK Praha Ped F, 2001.
ROESELOVÁ, V. Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Praha : Sarah, 2004.
SLAVÍK, J.: Kapitoly z výtvarné výchovy I. Zkušenost, dialog a koncept. Ped F UK Praha 1993.
UŽDIL, J.: Výtvarný projev a výchova. SPN, Praha 1976.

Metody výuky -
Poslední úprava: KITZL8AP (21.02.2015)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (30.01.2017)

* Požadavky ke kontrole:
* Zkouška:
První částí zkoušky je písemný test ověřující úroveň vědomostí a orientaci posluchačů v tématu. 
Součástí ústní zkoušky bude hodnocení semestrální práce na zadané téma. Zkouška má kolokviální charakter. Hodnocena bude znalost a reflexe prostudované literatury, schopnost prezentace vlastních poznatků a názorů, kritická reflexe názorů ostatních studentů a reflexe názorů vlastních. Konkrétní požadavky ke zkoušce budou vytvořeny z teoretického obsahu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: KITZL8AP (05.05.2015)

* Klíčová slova:
Výtvarný projev, kresba, malba, modelování, ontogeneze, fylogeneze. Stádia, charakteristické rysy, typologie.
* sylabus:
Výtvarný projev ve fylogenezi a ontogenezi. Vnik a vývoj výtvarného projevu, jeho charakteristické rysy a jejich příčiny. Stadia vývoje výtvarného projevu dítěte a dospívajícího.
Výchovné a vzdělávací aspekty předmětu, rozvoj rozumových, citových a morálních dispozic dítěte.
Výtvarná, psychologická a umělecká typologie.
Překlenutí tzv. krize výtvarného projevu v období mezi dětstvím a dospíváním - výtvarná výchova, setkávání se skutečností, objevování a poznávání možností výtvarného vyjadřování.
* Osobnostní, individuální a kulturní kontexty.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (08.11.2019)

zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK