PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výtvarný projev a výchova II - OB2321014
Anglický název: Art and Education II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Prerekvizity : OB2321006
Je prerekvizitou pro: OB2321018
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (20.09.2017)
Výtvarný projev jako jako forma vyjádření a komunikace. Kultivace, ovlivňování a hodnocení výtvarného projevu dětí a dospívajících. Role a význam osobnosti učitele ve výtvarné výchově. Možnosti a meze klasifikace a diagnostiky výtvarného projevu dětí, dospívajících a dospělých. Formulování náhledů na dětský výtvarný projev (vnímání a reagování na podněty umění a kultury, vizuální orientace a výtvarné myšlení, rozmanitost projevu, tvořivost) v proměnách významných názorových proudů. Konstruktivní metody a jejich současná aplikace. Směry a podoby praktické realizace výtvarné výchovy - názorové proudy a tendence a jejich reflexe a rozpracování v praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (20.09.2017)


Seznámení s vývojovými proměnami názorů na dětský výtvarný projev a možnostmi a proměnami pedagogického působení. Seznámení se současnými tendencemi v oblasti rozvíjení a kultivace dětského výtvarného projevu. Seznámení s rolí výtvarného pedagoga a jejími specifiky, vhled do problematiky hodnocení a klasifikace dětského výtvarného projevu.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (20.09.2017)

BRÜCKNEROVÁ, K.: Skici ze současné estetické výchovy, Brno : MU, 2011.
FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání, Praha : H+H, 2007.
HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. UK Ped F, Praha 2005.
MAREŠ, J., SLAVÍK, J., SVATOŠ, T., ŠVEC, V.: Učitelovo pojetí výuky, Brno : MU, 1996.
ROESELOVÁ, V. : Didaktika výtvarné výchovy V, nejen pro ZUŠ. Praha : Ped F, 2001.
ROESELOVÁ, V.: Proudy ve výtvarné výchově. Praha : SARAH, 2001.
SLAVÍK, J.: Kapitoly z výtvarné výchovy II. Hodnota, osobnost, motivace. Praha : UK PedF,  1994.
UŽDIL, J.: Mezi uměním a výchovou. Praha : SPN, 1988.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (20.09.2017)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (20.09.2017)


Aktivní účast v přednáškách a seminářích; průběžná orientace v probíraných tématech a studijní literatuře;
Příprava a prezentace seminární práce;
Témata k ústní zkoušce budou zaměřena na kritickou reflexi vývojových proudů, koncepcí a tendencí v oblasti rozvíjení dětského výtvarného projevu a na reflexi pozice výtvarného pedagoga, nároků na jeho osobní a profesní kvality a na základní oblasti jeho vlivu v pedagogickém procesu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (20.09.2017)

* Klíčová slova:
  Výtvarný pedagog, osobnost učitele, pojetí výuky, tendence ve výuce, pedagogický konstruktivismus; Výtvarný projev, hodnota, hodnocení, klasifikace, diagnostika; 
* sylabus:

Výtvarný projev jako forma vyjádření a komunikace, možnosti kultivace, ovlivňování a hodnocení výtvarného projevu dětí a dospívajících.
Osobnost výtvarného pedagoga, nároky a možnosti
Možnosti a meze klasifikace a diagnostiky výtvarného projevu dětí, dospívajících a dospělých.
Formulování náhledů na dětský výtvarný projev
Konstruktivní metody a jejich současná aplikace.
Směry výtvarné výchovy - názorové proudy a tendence a jejich reflexe a rozpracování v praxi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. (08.11.2019)

zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK