PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Management a ekonomika - OB2319564
Anglický název: Management and Economy
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Petra Tobolářová
Prerekvizity : OB2319464
Záměnnost : OB2319565
Anotace -
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2012)
Cílem studijního předmětu Management a ekonomika je dosáhnout u studentů základní orientace v ekonomických podmínkách a charakteristikách národního hospodářství v ČR i EU a současně v podmínkách rozhodování spotřebitele či podnikatelského subjektu a to z pohledu ekonomického, manažerského i marketingového. Předmět poskytuje náhled na problematiku veřejného sektoru, specifika školského managementu v kontrastu s podnikatelskými subjekty. V rámci studijního předmětu Management a ekonomika budou studenti schopni analyzovat vnitřní a vnější podmínky existence podniku a navrhnout strategii pro jeho další působení.
Literatura
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2012)

SOUKUPOVÁ, J., Mikroekonomie. Praha :  Management Press, 2003.

HELÍSEK, M. Makroekonomie - základní kurs. Slaný :Melandrium, 2002.

RUSMICHOVÁ, L., SOUKUP J. Makroekonomie, základní kurs. Slaný : Melandrium, 2002.

STRECKOVÁ, Y., MALÝ, I. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha : Computer Press, 1998.

HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance. Praha : Wolters Kluwer, 2010.

KOTLER, P. Marketing, Praha : Grada, 2007.

KOTLER, P. Marketing Management. Praha : Grada, 2007.

KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha : East, 1998.

PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky.  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006.

ŘEZÁČ, J. Moderní management. Manažer pro 21. století. Brno : Computer Press, 2009.

URBAN, J. 10 nejdražších manažerských chyb. Praha : Grada Publishing, 2010.

TICHÁ, I. Strategické řízení, Praha : ČZU, 2007.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)

.Účast ve výuce

·Průběžné plnění zadaných úkolů

·Obhajoba samostatně vypracované seminární práce (SWOT analýza organizace) v min. rozsahu 4 stran.

·Úspěšné složení písemného testu v prostředí Moodle. Test je zpřístupněn pouze studentům zapsaným v Moodle kurzu po odevzdání a obhajobě seminární práce. Písemný test může být dle okolností doplněn o ústní část.

Sylabus
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2012)

Základní makroekonomické pojmy

 • Makroekonomické subjekty - domácnosti, podniky, vláda
 • Základní makroekonomické veličiny - hrubý domácí produkt, národní produkt, inflace, zaměstnanost v ČR i EU
 • Alternativní měření ekonomického růstu - HDI, NEW, …

Makroekonomické politiky

 • Hospodářský cyklus - fáze, důsledky
 • Hospodářské politiky - fiskální, monetární,  funkce a nástroje hospodářských politik
 • Státní rozpočet -  výdaje a příjmy státního rozpočtu, rozpočtové saldo - přebytek, deficit, Maastrichtská kriteria

Model agregátní poptávky a nabídky

 • Poptávka - druhy, poptávkové šoky
 • Nabídka - nabídkové šoky
 • Teorie tržní rovnováhy

Problematika spotřebitele

 • Předpoklady racionálního chování spotřebitele
 • Užitek spotřebitele
 • Rozpočtové omezení spotřebitele
 • Komplementy a substituty

Podnikání

 • Základní pojmy - podnikatel, osobnost podnikatele, podnikání, podnik, legislativa
 • Právní formy podnikání - samostatný podnikatel, obchodní společnosti, podnikání na základě zvláštních předpisů, družstva, státní podnik,
 • Podnik - životní cyklus podniku, poslání a cíle podniku,
 • Produktová a cenová strategie podniku
 • Vnější a vnitřní prostředí podniku, zájmové skupiny, SWOT analýza

Problematika firmy

 • Dokonalá konkurence
 • Nedokonalá konkurence - monopol, monopolistická konkurence, oligopol
 • zisk, alternativní cíle firmy
 • Příjmy, výdaje, cash-flow, náklady, výnosy

Problematika veřejného sektoru

 • Veřejný sektor - vymezení, příčiny existence
 • Problematika veřejných statků a externalit
 • Neziskové organizace - typy, poslání, zdroje financování

Management

 • Vymezení, historický vývoj, úrovně managementu
 • Osobnost manažera - manažerské dovednosti, role manažera
 • Manažerské funkce - plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, vedení, kontrola

Personální management

 • Styly řízení,
 • Výběr a hodnocení pracovníků
 • Motivace - Maslowova pyramida potřeb, McGregorova teorie X a Y

školský management

 • vzdělávací politika, řízení školství (školský management)
 • teorie řízení školy (management školy)
 • teorie řízení pedagogického procesu (třídní management)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: TOBOLARO/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2012)

·Aktivní účast ve výuce

·Průběžné plnění zadaných úkolů

·Obhajoba samostatně vypracované seminární práce (SWOT analýza organizace)

·Úspěšné složení písemného testu v prostředí Moodle

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK