PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vývoj aplikací v objektovém prostředí A - OB2319317
Anglický název: Object Oriented Application Development A
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319217
Záměnnost : OB2319318
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (29.03.2012)
Cílem předmětu Vývoj aplikací v objektovém prostředí je rozvinutí praktických dovedností v programování s důrazem na základy programování objektového a programování v prostředí OS Windows a poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků. Posláním předmětu je seznámení studentů s objektovým přístupem k algoritmizaci a programování prostřednictvím jazyka Java a jeho specifiky v kontrastu k procedurálnímu, resp. funkcionálnímu přístupu. Hlavním posláním předmětu je vybavit studentu poznatky z teorie OOP a její reflexí v algoritmizaci. V oblasti praktické je cílem zvládnutí vlastního programování a realizace projektů v objektových vývojových nástrojích.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (29.03.2012)
 • DARWIN, F. Java, kuchřka programátora. Brno : Computer Press, 2006.
 • HEROUT, P. Učebnice jazyka Java. České Budějovice : Kopp, 2007.
 • KRAVAL, I. Základy objektově orientovaného programování. Praha : Computer Press, 1998.
 • PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Objektové programování 1, 2. Praha : Grada Publishing, 1999.
 • VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 2008.
 • ECKEL, B. Thinking in Java. Prentice Hall, 2006.
 • HEROUT, P. Java ? bohatství knihoven. České Budějovice : Kopp, 2003.
 • JORDAN, D., RUSSELL, C. Java Data Objects. O´Reilly, 2003.
 • LIGUORI, R., LIGUORI, P. Java Pocket Guide. O´Reilly, 2008.
 • McLAUGHLIN, B., POLLICE, G., WEST, D. Head First Object-Oriented Analysis and Design. O´Reilly, 2006.
 • SPELL, B. Java - programujeme profesionálně. Praha : Computer Press, 2002.
 • http://interval.cz/vyvoj-aplikaci/java/
 • http://www.linuxsoft.cz/
 • http://www.owebu.cz/skripty/vypis.php?clanek=1276
Sylabus -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (29.03.2012)
 • Objektové programovaní, koncept a základní pojmy
 • Programovací jazyk Java
 • Třídy a objekty
 • Základní datové typy; Objekt - datové složky, metody a konstruktor
 • Vstupy a výstupy v Javě
 • Textový řetězec
 • Přístupová práva
 • Dědičnost
 • Rozhraní
 • Výjimky
 • Práce se soubory
 • Koncepce grafického uživatelského rozhraní
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

ZÁPOČET

Zápočet se uděluje na základě odevzdání úkolů, které budou zadávány a odevzdávány průběžně prostřednictvím VLE Moodle. Ke získání zápočtu je nutné dosáhnout celkového průměrného hodnocení úkolů alespoň 80%. Neodevzdané úkoly se započítávají do průměru s hodnocením 0. Všechny úkoly bude možné na základě hodnocení přepracovat a odevzdat znovu (termín pro přepracovanou verzi bude adekvátně posunut). Přepracovat a znovu odevzdat kterýkoliv úkol bude možné nejpozději k datu poslední plánované hodiny dle SIS. 

ZKOUŠKA

Zkouška bude mít část praktickou a část ústní.

Praktická část: Studující obdrží zadání 4 - 6 jednodušších úloh a jeho úkolem bude naprogramovat funkční řešení ve stanoveném časovém limitu. 

Ústní část: Studující obdrží 2 - 3 otázky týkající se základních pojmů nebo rysů jazyka Java a jeho úkolem bude je vysvětlit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK