PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pravopisná cvičení II - OB2316126
Anglický název: Orthographic exercises II
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 6 (60)
letní:neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Vyučující: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: OEBRR1713T, OEB2316125
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (30.11.2014)
Prohloubit znalost pravopisného systémem ruského jazyka, zabezpečit praktickou znalost pravopisných a interpunkčních pravidel ruského jazyka. Psaní zdvojených souhlásek. Psaní některých souhláskových skupin. Pravopis přejatých slov. Zdvojené nn. Psaní dohromady, zvlášť a se spojovníkem. Psaní částic ne, ni. Psaní velkých písmen. Dělení slov. Interpunkce. Zásady kladení interpunkčních znamének v ruštině a v češtině. Rozdělovací znaménka na konci věty. Rozdělovací znaménka uvnitř věty (čárka, středník, dvojtečka, pomlčka). Interpunkce v přímé řeči v češtině a ruštině. Práce s internetovou adresou www.gramota.ru
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (30.11.2014)

Cíl kurzu: Prohloubit znalost pravopisného systémem ruského jazyka, zabezpečit praktickou znalost pravopisných a interpunkčních pravidel ruského jazyka.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (30.11.2014)
  1. BALCAR, M. a kol. Příručka ruského pravopisu. Praha: SPN, 1983.
  2. KOPECKIJ, L. V. a kol. Orfografija, punktuacija i knižno-pismennaja reč russkogo jazyka. Praha: SPN, 1979.
  3. KUROČKINA, A.L.; PARŠIVA, V. V. TICHONOVA, V.V; ŠAPOVALOVA, T.E. Těm, kto dolžen pisať pravil´no. Polnaja grammatika russkogo jazyka na každyj deň. Moskva: Izdatel'stvo Agenstva "Jachtsmen", 1994.
  4. ŽOFKOVÁ, H. Cvičení a úlohy z ruského pravopisu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013 (základní studijní materiál)


Nejnovější pravopisné slovníky ruského jazyka.
www.gramota.ru

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (30.11.2014)

Prohloubit znalost pravopisného systémem ruského jazyka, zabezpečit praktickou  znalost pravopisných a interpunkčních pravidel ruského jazyka.

Psaní zdvojených souhlásek. Psaní některých souhláskových skupin. Pravopis přejatých slov. Zdvojené nn. Psaní dohromady, zvlášť a se spojovníkem. Psaní částic ne, ni. Psaní velkých písmen. Dělení slov. Interpunkce. Zásady kladení interpunkčních znamének v ruštině a v češtině. Rozdělovací znaménka na konci věty. Rozdělovací znaménka uvnitř věty (čárka, středník, dvojtečka, pomlčka). Interpunkce v přímé řeči v češtině a ruštině.

Práce s internetovou adresou www.gramota.ru

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (27.10.2019)

Požadavky k získání zápočtu

Zápočet získá student, který:

  • splnil všechny zadané úkoly - ústní i písemné (při zpracování písemných úkolů vč. seminárních prací jsou studenti povinni dodržovat pravidla pro zpracování seminárních prací a písemných úkolů, která vydala vedoucí KRL s platností od 19. 12. 2014. Student je povinen odevzdat písemný úkol/seminární práci ve stanoveném termínu (bude upřesněno vždy při zadávání konkrétního úkolu). V případě nedodržení termínu nebude úkol přijat a studentovi nebude udělen zápočet.
  • splnil všechny průběžné testy (předem ohlášené) minimálně na 70% - každý test má 1 řádný a 1 opravný termín

Testy budou mít podobu rozboru pravopisných jevů v textu (aspekt lingvistický i komparativní). Důraz bude kladen na schopnost porovnat vybrané jevy ruského jazyka s češtinou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK