PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazyková cvičení a reálie VI - OB2316062
Anglický název: Practical Language and Culture Studies VI
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Hana Žofková, CSc.
Prerekvizity : OB2316053
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Hana Žofková, CSc. (26.04.2007)
Stručná anotace předmětu: Cíl kurzu: Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání nebo pro práci odbornou. Kromě všestranné jazykové přípravy zároveň rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, jeho kulturní, hospodářské a sociální oblasti. Obsah kurzu: Návaznost na skladbu, prohlubování problematiky lexikální; práce s textem a se slovníky. Komplexní rozvíjení řečových dovedností, zdokonalování ústní řeči formou besed a diskusí. Systematická cvičení na rozvíjení písemného vyjadřování. Pravopisné a interpunkční jevy spolu s nácvikem dovednosti písemného vyjadřování. Témata pro ústní a písemný výcvik: Volný čas. Zábava. Divadlo, kino, koncerty, výstavy. Významná divadla v Moskvě a u nás. Hudba. Výtvarné umění. Koníčky a zájmy. Významné festivaly, oslavy svátků. Sociokulturní znalosti: dochvilnost, chování posluchačů a diváků v průběhu veřejných představní a obřadů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: LIPTAKO/PEDF.CUNI.CZ (22.04.2009)

Cíl kurzu:

Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání nebo pro práci odbornou. Kromě všestranné jazykové přípravy zároveň rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, jeho kulturní, hospodářské a sociální oblasti.

Literatura - ruština
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (31.01.2018)

Povinná literatura:

HŘÍBKOVÁ, R., HLAVÁČEK, A. Ruský jazyk v kostce. Praha : Fragment, 2004.

NEKOLOVÁ, V. a kol. Ruština (nejen) pro samouky. Praha: Leda 2007.

aktuální texty z internetu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (31.01.2018)

Požadavky ke zkoušce

Zkouška se skládá ze dvou částí - písemné a ústní, písemný test je třeba splnit min. na 70 procent (student má 2 opravné termíny). Pokud je test splněn, studenti postupují k ústní části, písemný test ověřuje praktické gramatické a lexikální znalosti a dovednosti z ruského jazyka, schopnosti překladu z českého jazyka do ruského a z ruského do českého, znalosti ruských kulturních reálií.

Okruhy ke zkoušce:

1. Volný čas, koníčky, zájmy.

2. Divadlo, kino, koncerty, výstavy.

3. Významná divadla v Rusku  a v ČR.

4. Ruská a česká hudba - klasická i moderní.

5. Ruské a české výtvarné umění.

6. Významné kulturní akce, festivaly, svátky.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (31.01.2018)


Návaznost na skladbu, prohlubování problematiky lexikální; práce s textem a se slovníky. Komplexní rozvíjení řečových dovedností, zdokonalování ústní řeči formou besed a diskusí. Systematická cvičení na rozvíjení písemného vyjadřování. Pravopisné a interpunkční jevy spolu s nácvikem dovednosti písemného vyjadřování.
Témata pro ústní a písemný výcvik:
Volný čas. Zábava. Divadlo, kino, koncerty, výstavy.
Významná divadla v Moskvě a u nás.
Hudba. Výtvarné umění.
Koníčky a zájmy.
Významné festivaly, oslavy svátků.
 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (29.01.2016)

Požadavky ke splnění předmětu Jazyková cvičení a reálie VI

- aktivní účast na seminářích, max. 3 absence za semestr

- průběžné a včasné plnění VŠECH zadaných úkolů

- splnění zkoušky - zkouška se skládá ze dvou částí - písemného testu a ústního zkoušení, písemný test musí studenti splnit min. na 70 procent úspěšnosti, pokud splní test, postupují k ústní části, písemný test ověřuje praktické gramatické a lexikální znalosti a dovednosti z ruského jazyka, znalosti ruských reálií. Ústní část pak prověřuje komunikativní dovednosti studenta, dovednost monologického i dialogického projevu znalosti ruských kulturních reálií s ohledem na probíraná témata. Zkouška probíhá v ruském jazyce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK