PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazyková cvičení a reálie IV - OB2316042
Anglický název: Practical Language and Culture Studies IV
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Prerekvizity : OB2316032
Anotace -
Poslední úprava: ZOFKOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)
Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání nebo pro práci odbornou. Kromě všestranné jazykové přípravy zároveň rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, jeho kulturní, hospodářské a sociální oblasti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZOFKOVA/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2008)

Cíl kurzu: Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání nebo pro práci odbornou. Kromě všestranné jazykové přípravy zároveň rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, jeho kulturní, hospodářské a sociální oblasti.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (31.01.2018)

ŽOFKOVÁ, H.; HŘĺBKOVÁ, R.; PECHTĚREV, A. Česko-ruská konverzace. Praha: Leda, 2003. (pro studenty

SKÁCEL, J.; MRHAČOVÁ, E.; RIES, L. Praktická cvičení z ruského jazyka. 2. díl, část . A, B. Praha: MON, 1986. (pro studenty)

HŘĺBKOVÁ, R.; HLAVÁČEK, A. Ruský jazyk v kostce. Praha: Fragment, 2004.

NEKOLOVÁ, V., CAMUTALIOVÁ, I., VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A. Ruština (nejen) pro samouky. Praha: Leda 2007.

(pro studenty)

Ruský denní tisk, aktuální materiály na internetových stránkách.

http://www.gramota.ru/

http://www.gazeta.ru/

http://www.kommersant.ru/

http://lenta.ru/

http://izvestia.ru/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (31.01.2018)

Požadavky ke zkoušce - Jazyková cvičení a reálie IV - Jakub Konečný

Písemná část zkoušky má podobu překladu krátkého textu z ruštiny do češtiny (text je volen s ohledem na probíraná témata) a slohové práce na jedno ze zadaných témat v rozsahu cca 150 - 200 slov. Témata budou zveřejněna bezprostředně před zahájením práce, budou však vycházet z probíraných okruhů. Při zpracování překladové části bude studentům k dispozici výkladový slovník, při vypracování slohové práce mohou používat také slovník překladový. Pro úspěšné splnění písemné části zkoušky musí student splnit každou část (tj. překladu ČJ-RJ/RJ-ČJ a slohové práce) alespoň s výsledkem 70 %. Slohová práce bude hodnocena jak z hlediska jazykového, tak i slohového (s ohledem na schopnost studenta vyjádřit myšlenku, použité jazykové prostředky, prostředky textové návaznosti, logičnost, apod.)

Ústní část zkoušky bude probíhat formou diskuse na zadané téma, které vychází z probíraných okruhů a témat.

Ke splnění ústní i písemné části zkoušky má student 3 možnosti (tj. vždy jednu řádnou a dvě opravné). Pokud student nesplní písemnou část ani na třetí pokus, nemůže postoupit k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky má také možnost plnit třikrát, opakuje se pouze ústní část (tj. pokud neuspěje u ústní části, nemusí před dalším termínem znovu opakovat písemnou).

 

 Požadavky ke zkoušce - Jazyková cvičení a reálie IV - Antonín Hlaváček

Písemná část zkoušky bude obsahovat lexikálně-gramatický test tematicky vymezený probíranými tématy. Jeho součástí bude i překlad a ověření znalostí z ruských reálií. Test musí student splnit alespoň na 70% (student má 2 opravné termíny).

Ústní část bude mít formu diskuse na témata probíraných okruhů.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Antonín Hlaváček (31.01.2018)

Návaznost na morfologii a lexikologii: upevňování znalostí ruského tvarosloví, zvládnutí lexikálně-konverzačních témat s prohloubeným zaměřením na problematiku lexikální; práce se slovníky. Komplexní rozvíjení řečových dovedností s důrazem na dialogickou a monologickou formu ústního vyjadřování.

Témata pro ústní a písemný výcvik:

Stravování, druhy jídel, ruská kuchyně. Restaurace.
Cestování, Ubytování. Služby turistických cestovních kanceláří.
Město, městská doprava. Moskva, Petrohrad.
Pošta, telefon, mobilní a sociální sítě.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: HLAVACEK/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2016)

Požadavky na ukončení předmětu - Jakub Konečný:

Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je složena z písemné a ústní části, přičemž splnění písemné části je podmínkou pro plnění ústní části zkoušky.

Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kteří:

  • byli přítomni nejméně na 75 % seminářů, tj. měli absenci max. 3 semináře *),
  • se aktivně účastnili seminářů *),
  • splnili všechny zadané úkoly - ústní i písemné (při zpracování písemných úkolů vč. seminárních prací jsou studenti povinni dodržovat Pravidla pro zpracování seminárních prací a písemných úkolů, která vydala vedoucí KRL s platností od 19. 12. 2014. Student je povinen odevzdat písemný úkol/seminární práci ve stanoveném termínu (bude upřesněno vždy při zadávání konkrétního úkolu). V případě nedodržení termínu nebude úkol přijat a studentovi nebude udělen zápočet.

*) Tato podmínka neplatí v případě studentů, kteří jsou v daném semestru v zahraničí či se z jiných prokazatelných důvodů nemohou účastnit seminářů. V takovém případě je nahrazena jinými požadavky na základě individuální dohody mezi studentem a vyučujícím (zkoušejícím).


 Požadavky na zakončení předmětu - Antonín Hlaváček

Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Až po splnění části písemné může student absolvovat část ústní.

Podmínky přihlášení ke zkoušce: aktivní účast na seminářích, průběžné a včasné plnění zadaných úkolů, přítomnost na seminářích minimálně 75%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK