PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Sociologie I - OB2312015
Anglický název: Sociology I
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 95 / 98 (110)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Vyučující: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Občanská výchova
Je prerekvizitou pro: OB2312016
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Mezi základní otázky sociologie patří: Co je to společnost? Jak jí můžeme porozumět? Jaká je role jedince ve společnosti? Jakou hrají ve společnosti roli nerovnosti? A tak dál. Kurz je zaměřen na úvod do vybraných otázek sociologie z hlediska sociologické teorie i sociologického výzkumu. Studující bude schopen na základě tohoto kurzu prakticky využívat tzv. sociologickou imaginaci (C. Wright Mills). Kurz se zabývá klasiky sociologického myšlení (Durkheim, Marx, Weber ad.) a seznámením s klíčovými paradigmaty sociologie. Na základě této základní orientace se potom výuka zaměřuje na téma kultury, socializace, sociálního řádu a globalizace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Seznámit se základními problémy a pojmy sociologie a s některými vybranými sociologickými tématy: vztah kultury a společnost, socializace a každodenní interakce, sociální řád, skupiny a organizace a globalizace.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Povinná literatura:

Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013, s. 23-46, 75-108, 109-148, 233-262, 263-304, 481-530.

Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 2001.

Keller, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2005, s. 13-36, 51-84, 85-122, 159-194, 195-236, 237-290, 361-390.

Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2008.

 

Další literatura bude doporučena během kurzu.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Přednášky a cvičení.

Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se vybraných sociologických témat.

Na cvičeních probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám. Diskuse většinou probíhá na základě textů, které jsou v předstihu k dispozici na Nástěnce v SISu, anebo jsou volně ke stažení. Pokud by došlo k tomu, že významný počet studujících nebude mít na texty s sebou, anebo by v průběhu vyšlo najevo, že významný počet studujících nemá text přečtený, tak místo diskuse nad texty bude v zadán test vycházející z textu/textů na příslušnou hodinu, jehož výsledky budou započítány do celkového hodnocení.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Vymezení sociologie.

Sociologické poznání a jednotlivé sociologické perspektivy.

Kultura a společnost.

Socializace a každodenní interakce.

Sociální řád, skupiny a organizace.

Globalizace.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (10.09.2017)

Atestace: zápočet.

 

Podmínky atestace:

-          minimálně 4x účast na cvičení; 

-          seminární práce anebo referát: a) referát ve skupině k danému textu, který bude analyzován v rámci cvičení; b) odevzdání seminární práce na téma rozboru zadané literatury se sociologickou tématikou (rozsah 6 normostran /tj. 10800 znaků vč. mezer/, kdy 5 stran musí být věnováno vlastnímu vztažení se k textu); seminární práce musí být odevzdána do konce posledního týdne výuky v daném semestru.

 

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat písemnou práci splňující následující podmínky: 

-          10 normostran textu – tj. 18000 znaků včetně mezer (pokud práce bude kratší, bude to hodnoceno, jako by nebyla vůbec odevzdána),

-          korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů (pokud práce nebude splňovat tuto podmínku, znamená to automaticky hodnocení neprospěl/a.),

-          studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií (pokud tomu tak nebude, bude to hodnoceno, jako by nebyla vůbec odevzdána),

-          v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),

-          klíčové termíny používané v práci (např. rodina, sociální stratifikace, náboženství, identita, masová média atd.) musí být jasně definovány za použití relevantní odborné literatury,

-          téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučující kurzu (pokud téma práce nebude předem konzultováno, bude to hodnoceno, jako by práce vůbec nebyla odevzdána),

-          práce musí být odevzdána nejpozději do konce předposledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK