PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kombinatorika - OB2310207
Anglický název: Combinatorics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Další informace: http://moodle.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=234
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)
Opakování a prohloubení poznatků o kombinatorických operacích (variace, permutace, kombinace) v učivu matematiky střední školy. Přechod od kombinatoriky k pravděpodobnosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy kombinatoriky a na několika vybraných tématech ukázat specifické způsoby myšlení v tomto oboru. Bude zdůrazněna motivace praktickými problémy a účinnost jejich řešení.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Calda, E.: Kombinatorika pro učitelské studium. Praha : Matfyzpress 1996.

Calda, E., Dupač, V.: Matematika pro gymnázia: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha : Prometheus 1993.

Sedláček, J.: Faktoriály a kombinační čísla. Škola mladých matematiků. Praha : Mladá fronta 1964.

Vilenkin, N. J.: Kombinatorika. Polytechnická knižnice. Praha : SNTL 1977.

Vrba, A.: Kombinatorika. Škola mladých matematiků. Praha : Mladá fronta 1980.

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Pro zápočet:

Samostudium a aktivní práce v průběhu semestru:

Přihlášení se do e-learningového prostředí moodle nejpozději do 10.3.2010.

Zapojení se do práce ve skupinách (nahlášení se do skupiny do 10.3.2010, následné zapojení do aktivit skupiny na řešení přidělených úloh).

Podílení se na prezentace výsledků skupiny na semináři.

Napsání zápočtové písemky.

O známce rozhodne výsledek písemky a podíl na aktivitách v moodle.

Písemka může být v odůvodněných důvodech odpuštěna.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (19.05.2010)

Faktoriály, kombinační čísla.

Binomická věta a vztahy pro kombinační čísla z ní vyplývající.

Kombinatorické operace (pravidlo součtu, pravidlo součinu, permutace, variace, kombinace bez opakování, permutace, variace, kombinace s opakováním).

Princip inkluze a exkluze.

Dirichletův princip.

Přechod od kombinatoriky k pravděpodobnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK