PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntetická geometrie II - OB2310202
Anglický název: Synthetic geometry II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: OPBM2M106A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OB2310012
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2018)
Studenti se seznámí se základními pojmy a základními úlohami stereometrie. Předmět systematizuje poznatky ze střední školy a rozvíjí je do hloubky i do šířky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2018)

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se základními pojmy a základními úlohami stereometrie. Předmět má systematizovat poznatky ze střední školy a rozvinout je do hloubky i do šířky. Předmět má sloužit k hlubšímu porozumění geometrizace reálného světa.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2018)

POMYKALOVÁ, E. Stereometrie, Matematika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2008, ISBN 978-80-7196-178-9

SEKANINA, M., Geometrie. 1,2. Praha: SPN, 1988

KUŘINA, F. Umění vidět v matematice. SPN, 1990, ISBN 80-04-23753-3

KUŘINA, F.: 10 geometrických transformací. Praha : Prometheus 2002.  ISBN 80-7196-231-7

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2018)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (30.01.2019)

Podmínky plnění předmětu: 
- aktivní účast na hodinách 
- domácí řešení zadaných geometrických úloh

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném napsání testu (na alespoň 60%) jej není nutné opakovat ani při neúspěšném složení ústní části. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (29.01.2018)

Polohové vlastnosti prostorových útvarů. Vzájemná poloha přímek a rovin.

Uspořádání bodů a orientace v prostoru.

Metrické vlastnosti prostorových útvarů.

Odchylky přímek a rovin, vzdálenosti v prostoru.

Velikost prostorových útvarů.

Množiny bodů dané vlastnosti.

Klasifikace a skládání shodných zobrazení v prostoru, grupa shodností.

Základní vlastnosti podobností v prostoru. Klasifikace a skládání podobností v prostoru, grupa podobností.

Mnohostěny, Eulerova věta.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D. (01.02.2020)

Podmínky plnění předmětu: 
- aktivní účast na hodinách 
- domácí řešení zadaných geometrických úloh

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném napsání testu (na alespoň 60%) jej není nutné opakovat ani při neúspěšném složení ústní části

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK