PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Polynomická algebra - OB2310010
Anglický název: Polynomial algebra
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBM2M110A
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/Jancarik/DesktopDefault.aspx?tabindex=5&tabid=27&portalsekce=2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OB2310N009
Záměnnost : OB2310201
Je prerekvizitou pro: OB2310067, OB1310N004
Je záměnnost pro: OKB2310N10
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2008)
Základní kurz zaměřený na polynomy a jejich vlastnosti. Získané znalosti a dovednosti patří k základům nutným pro další kurzy z matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2008)

Předmět, jehož cílem je seznámit posluchače s těmi základními partiemi algebry a teoretické aritmetiky, na nichž je jednak založena školská matematika, jednak jsou aparátem pro další matematické disciplíny zařazené do učitelského vzdělání.

Literatura -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2008)

BLAŽEK, J. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Praha: SPN, 1983.

KATRIŇÁK, T. a kol.: Algebra a teoretická aritmetika 1. Bratislava, Praha: ALFA, SNTL, 1985.

NOVOTNÁ, J. ? TRCH, M.: Algebra a teoretická aritmetika, Sbírka příkladů část 2, Polynomická algebra. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000.

DEMLOVÁ, M., NAGY, J.: Algebra. Praha: SNTL, 1985.

Metody výuky -
Poslední úprava: NOVOTNAJ/PEDF.CUNI.CZ (31.08.2008)

Přednáška & cvičení, v některých případech podložené prací na počítači.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (25.02.2016)

- 2 testy (hledání kořenů polynomů, symetrické polynomy)
- průběžné prokazování znalostí, nebo jejich jednorázové ověření za celý semestr

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (11.10.2008)

Okruh, obor integrity, těleso.

Dělitelnost polynomů, reducibilní a ireducibilní polynomy.

Dosazení do polynomu, kořeny polynomu, rozklady polynomu na kořenové činitele.

Rovnice algebraická (o jedné neznámé).

Největší společný dělitel dvou polynomů, Euklidův algoritmus

Derivace polynomu, kořeny jednoduché a násobné.

Numerické metody pro určování reálných kořenů.

Aproximace funkce polynomem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK