PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Toxikologie - OB2309018
Anglický název: Toxicology
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Neslučitelnost : OB2309002, O02309002
Záměnnost : OB2309002, O02309002
Je neslučitelnost pro: OB2309002, OPBE2E103A
Je záměnnost pro: OB2309002, OPBE2E103A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (20.05.2019)
Toxikologie je vědní obor o působení jedů na lidský organismus. Předmět Toxikologie je zaměřen na mechanismus působení toxických látek, vliv struktury látek na jejich toxicitu, klasifikaci toxických látek, první pomoc při zasažení organizmu toxickými látkami atd.
Literatura
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (20.05.2019)

Povinná literatura:

HORÁK, J.; LINHART, I.; KLUSOŇ, P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky, VŠCHT Praha, 2004

Doporučená literatura:
PALEČEK, J.; LINHART, I.; HORÁK, J.: Toxikologie a bezpečnost práce v chemii, VŠCHT Praha, 1996

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (20.05.2019)

1. Student vypracuje krátkou seminární práci na určené téma.

2. Zkouškový test (alespoň 50 %) uspěšnost.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (20.05.2019)

1.  Předmět toxikologie, definice toxických látek a jejich klasifikace

2.  Interakce toxické látky s organismem, vstup toxické látky do organismu, biotransformace, vylučování metabolitů, mechanismus toxického působení

3.  Toxicita anorganických látek

4.  Toxicita organických látek

5.  Metody studia toxicity chemických látek, vliv struktury chemických látek na jejich toxicitu

6.  Kvantitativní hodnocení toxického působení chemických látek (LD50, NPK aj.)

7.  Antidotní prostředky, jejich klasifikace, použití

8.  Rizika v pracovním prostředí chemických laboratoří, jejich identifikace a hodnocení

9.  Obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce v chemické laboratoři, pravidla pro práci s chemickými látkami, osobní ochranné prostředky a jejich používání

10. Bezpečnost práce při manipulaci s elektrickým zařízením, tlakovými láhvemi, laboratorní operace za sníženého nebo zvýšeného tlaku

11. Hořlavé, samozápalné a výbušné látky, jejich klasifikace, hasicí přístroje a jejich použití

12. První pomoc při úrazech, otravách, popáleninách, evidence úrazů,  provedení záznamů

13. Skladování, výdej a dokumentace jedů, žíravin, omamných a psychotropních látek

14. Způsoby likvidace a recyklace odpadů a toxických látek v chemické laboratoři

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK