PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dramatický a divadelní seminář - OB2304V14
Anglický název: Drama and Theater Workshop
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2013)
Seminář se vždy zaměří na drama určitého literárního období nebo specifického žánru. Teoreticky a kulturně historicky pojedná jeho problematiku, na dramaturgickém rozboru konkrétního textu pak i očekávané konvence související s jeho dobovým divadelním uváděním. Součástí semináře bude i inscenace dramatu sledovaného období či žánru, kterou studenti připraví po stránce spolurežijní, interpretační, hudební, scénografické i produkční. Cílem semináře tak bude nejen zprostředkovat vědomosti a znalosti integrálně související s českou i světovou literaturou (drama jako literární text), ale poskytnout studentům praktickou zkušenost s tímto textem, a to ve všech oblastech, které s tvorbou inscenace souvisejí. Při rozvoji praktických dovedností bude mj. kladen důraz na odpovídající interpretaci textu (souvislost s kultivací mluvního projevu učitele a s jeho budoucím praktickým vystupováním před žákovským kolektivem i veřejností), na schopnost pojednat literárně zaznamenané dění jiným uměleckým jazykem a v neposlední řadě i na týmovou práci. Seminář navazuje na tradici propojení divadelních praktik s výukou, uplatňující se jak v raně novověkém školství, tak i ve školách 19. století. V průběhu semestrálního kurzu (podle povahy představení se může případně protáhnout i na dva semestry) bude připraveno zvolené divadelní představení, navazující na oborovou výuku starší české literatury nebo literatury 19. století. Důraz je kladen zejména na lidové a pololidové bohemikální hry (podkrkonošské hry, intermedia, lidové hagiografické hry), školní divadlo 19. století, případně i na hry městského divadla, podnětné svou historií, dobovým významem či obsahem (Ernst Raupach, Ferdinand Břetislav Mikovec, Václav Alois Svoboda apod.). Příprava má nejen praktickou část, tedy samotné nastudování hry, ale i část teoretickou: součástí zkoušek jsou vstupy ozřejmující zakotvenost hry v dobovém kontextu, teoretické pozadí (poetiku, žánrové souvislosti apod.), i komentování významu jednotlivých scén, replik či slov. Výstupem semináře je kompletní příprava veřejného vystoupení: zajištění vhodného sálu, příprava scény, masek, kostýmů, rekvizit, scénické hudby. Seminář volně naváže na předchozí obdobné a hojné aktivity katedry, mj. podpořené v letech 2005-2006 grantem GA UK 387/05 Divadelní a interpretační aktivity jako podpůrné metody ve výuce české literatury a v osobnostním rozvoji studentů učitelství. Informace o dosavadní aktivitě viz http://www.temuslamus.cz/historie.php.
Sylabus
Poslední úprava: KLUMPARO/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2014)

 

Interpretace a přednes uměleckých textů

Vedoucí semináře: Věra Brožová

Skupinová analyticko-interpretační a individuální interpretační práce s texty, které si každý účastník sám zvolí. Cílem semináře je umělecký přednes zvoleného textu (jednotlivcem, popř. dvojicí či vůbec malou skupinou účastníků). Výstupem bude veřejná interpretační přehlídka v rámci katedry , nejlepším interpretům bude plně hrazena  účast na studentské interpretační dílně festivalu Šrámkova Sobotka, konaného první týden v červenci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK