PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Literární věda - OB2304115
Anglický název: Literary Critism
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Peterka, CSc.
Prerekvizity : OB2304103
Záměnnost : OB2304109
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (01.02.2018)
1. Úvod do světa starší české literatury. 2. Autor ve středověku a v raném novověku. 3. Historie Bible, Bible jako literární text, význam biblického textu pro vznik literárních žánrů. 4. Symbolika ve starší české literatuře. 5. Základní příručky pro studium starší české literatury, Knihopis českých a slovenských tisků. 6. Výtvarná výzdoba knihy. 7. Práce v renesanční a barokní tiskárně. 8. Latina, němčina a čeština. Trojjazyčnost starší bohemikální literatury. 9. Smíchová kultura, čas všední a sváteční. Rekreativní literatura a její ambivaletní podoby ve středověku. Přednášky Vás uvedou do světa starší české literatury, upozorní na základní specifika literatury tohoto období i na nejdůležitější příručky ke studiu. Ukončeno ústní zkouškou. Před zkouškou nutno absolvovat písemný test, ověřující základní znalosti studentů. Požadavky k testu a ke zkoušce: 1. Znalost odpřednášené problematiky. 2. Znalost základních oborových termínů. 3. Znalost vybraných biblických knih (1. a 2. kniha Mojžíšova, 1. a 2. kniha Samuelova, Píseň písní, všechna čtyři evangelia, dále si každý student vybere alespoň jeden žalm a alespoň dvě epištoly)
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (01.02.2018)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky KOPECKÝ, M. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. TOBOLKA, Z. V., HORÁK J. a kol. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší do roku 1800; Praha: Nakladatelství ČSAV, 1925 - 1967. JUNGMANN J. Historie literatury české. Praha: F. Řivnáč, 1825. CURTIUS E. R. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1999. VOIT P. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri, 2006. ROYT J., ŠEDINOVÁ H. Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha: Mladá fronta, 1998. Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky BIČ M., POKORNÝ P. Co nevíš o Bibli. Úvod do studia Starého a Nového zákona. Praha: Česká biblická společnost, 2001. NOVOTNÝ A. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956. KYAS V. Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha: Vyšehrad, 1997. NECHUTOVÁ J. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. TRUHLÁŘ A., HRDINA K., HEJNIC J., MARTÍNEK J. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě I - 5. Praha: Academia, 1966 - 1982. SPUNAR P. Kultura českého středověku. Praha: Academia, 1987. ŠKARKA A. Půl tisíciletí českého písemnictví. Praha: Odeon, 1986. BOHATCOVÁ M.a kol. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (01.02.2018)

1. Znalost odpřednášené látky.

2. Znalost vybraných biblických knih (1. a 2. Mojžíšova, 1. a 2. Samuelova, Píseň písní, všechna čtyři evangelia, alespoň jeden žalm podle výběru, alespoň dvě epištoly).

3. Znalost termínů:

Znalost následujících termínů (předpokládám nejen u této zkoušky, ale po celou dobu studia):
Znalost následujících termínů (předpokládám nejen u této zkoušky, ale po celou dobu studia):

kodikologie, kniha
abreviatura
antikva
bastarda
bordura
emendace
foliace
fraktura
frontispis
inkunábule
korektura
kurziva
kustod
kvart
marginálie
oktáv
paginace
paleotyp
redakce
sedes
signet
švabach
typ
unciála
vakát
živá hlavička

Typy kodexů a knih
antifonář
breviář
cisioján
evangeliář
evangelistář
graduál
herbář
homiliář
kancionál
lekcionář
lucidář
manuálník
misál
parimejník
pasionál
penitenciál
penitenciář
polyglota
postila
smolné knihy
štambuch

žaltář

Literární teorie, literární historie
akrostich
alamod
anagram
bohemikum
bohemismus
bukolika
časomíra
disticha
ekloga
elogium
emblematický
emblém
epitaf
epistola
exemplum
facetie
filipika
glosa
hagiografie
chronogram
interludium
jokulátor
komedie dell´arte
konkluse
kritická edice
kvestie
labyrint
legenda
lejch
manýrismus
minnesang, -änger
nekrolog
opovědník
pastorela
periocha
prolog
proverbia
quodlibet
recitátor
replika
revelace
sentence
sylabismus
synopse
trojdílná strofa
tropus
visitatio sepulchri

Religionistika, liturgie, historiologie
albigenští
anál
antitrinitář
apokryf
apologie
augustinián
beatifikace
bekyně
benediktin
bula
cisterciák
Devotio moderna
dominikán
doxologie
epifanie
eucharistie
františkán
historie
homilie
hymnus
I.H.S.
I.N.R.I.
inkarnace
inkolát
invokace
irénismus
jansenismus
kanonizace
kapitula
kronika
litanie
nešpory
novoutrakvista
oficium
oratio
panegyrik
pašije
Paterik
patron
patronace
pentateuch
perikopa
piarista
pietismus
pikhart
predikát
premonstrát
sekvence
Septuaginta
scholastika
sufragán
utrakvista
valdenští
Vulgáta

Pedagogika
beánie
kolegiátní škola
partikulární škola
quadrivium
trivium

Obecně
cantio
carmen
collecta
dictum
klausule
miscellanea
opus
varia

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (01.02.2018)

Základní přehled v anotaci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (01.02.2018)

Podmínky zakončení předmětu v anotaci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK