PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zoologie bezobratlých - OB2302014
Anglický název: Invertebrate Zoology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBB2B111A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Biologie > Biologie, Antropologie, Buněčná fyziologie a biochemie, Vývojová biologie, Didaktika biologie, Ekologie, Entomologie, Ekologie a přírodní prostředí, Ekologie a etologie, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Geobotanika, Genetika, Lidská a živočišná fyziologie, Hydrobiologie, Imunologie, Mikrobiologie, Molekulární biologie, Neurobiologie, Botanika nižších rostlin, Zoologie bezobratlých, Anatomie a fyziologie rostlin, Parazitologie, Molekulární biologie rostlin, Teoretická biologie, Zoologie obratlovců, Virologie, Botanika vyšších rostlin
Záměnnost : O02302012
P//Je prerekvizitou pro: OB2302022
Z//Je záměnnost pro: OPBB2B111A
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (29.11.2010)
Osvojení základních znalostí o bezobratlých živočiších, jejich tělesné stavbě, biologii a životních projevech. Postupně budou probrány všechny kmeny, jejich charakteristika, systematické členění a hlavní zástupci. Důraz bude kladen na hospodářsky významné, různým způsobem zajímavé druhy ze světové i naší fauny. Cílem praktických cvičení je především demonstrovat studentům vybrané druhy bezobratlých živočichů s jejich typickými životní projevy a morfologickými znaky a anatomií. Studenti jsou dále seznamováni s ekologií jednotlivých taxonů a možnostmi demonstrace a způsobů získávání, eventuálně chovu, živočichů pro potřeby školní praxe. Studenti si rovněž osvojují techniku mikroskopování a přípravy různých typů preparátů, techniku pitvy a naučí se pozorovat a pozorované správně zaznamenat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (01.02.2019)

Předmět seznamuje své posluchače s diverzitou bezobratlých živočichů, jejich fylogenezí a systematikou; anatomií a morfologií stejně jako ekologií a etologií. Posluchači tak získají všeobecný přehled o této vysoce diversifikované skupině.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (29.11.2010)

Andreska J., Hanel L. 2009: Vybrané kapitoly z autekologie a demekologie živočichů (Selected chapters from autecology and demecology of animals). Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 238 str.

BUCHAR, J., 1995: Stručný přehled soustavy bezobratlých (obrazová část). Peres, Praha.

Buchar J. a kol. 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, 278 str.

Hanel L:, Lišková E. 2003: Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých (Sententious pictorial key in order to determination basic taxons of water invertebrates) . Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 76 str.

Kovařík F. a kol. 2000: Hmyz. Chov. morfologie. Madagaskar, Jihlava, 296 str.

Lang J. a kol. 1970: Zoologie I.díl. SPN Praha, 384 str.

Macek J. 2001: Bezobratlí 2. Albatros, 172 str.

Motyčka V., Roller Z. 2001: Bezobratlí 1. Albatros. 172 str.

Prezentace z přednášek a praktických cvičení jsou pro zapsané posluchače tohoto předmětu k dispozici v kurzu Zoologie bezobratlých v prostředí Moodle, viz https://moodle.pedf.cuni.cz/login/index.php

Rozšiřující:

ALTMANN A., LIŠKOVÁ E., 1979: Praktikum ze zoologie. SPN, Praha.

BRUSCA C.R., BRUSCA G.J., 2003: Invertebrates. (2nd ed.) Sinauer Assoc. Inc. Publ., Sunderland, Massachusetts.

HŮRKA, K., ČEPICKÁ A. 1978: Rozmnožování a vývoj hmyzu. SPN, Praha.

RUPPERT, Edward E.; FOX, Richard S.; BARNES, Robert D. Invertebrate zoology: A functional evolutionary approach. Seventh edition. Belmont, USA : Brooks/Cole, 2004. 963 s.

Volf P., Horák P. a kol, 2007: Paraziti a jejich biologie. Triton, Praha.

ZRZAVÝ, J., 2006: Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (01.02.2019)

Pro získání zápočtu a připuštění k písemné části zkoušky jsou nutné následující položky:

 

- 80% účast na cvičeních (jsou povoleny dvě absence z deseti cvičení)

- odevzdání protokolů (pouze z hodin, na kterých byl student přítomen a bez pitvy hlemýždě)

- poznávačka deseti objektů; pro úspěšné složení poznávačky je třeba pojmenovat a systematicky zařadit nejméně sedm z nich

 

Přesné termíny poznávačky vyhlašuje vedoucí cvičení. Zkoušení bude probíhat v lednu a bude-li to potřeba, také v únoru. Poznávačka je ústní a adeptovi při ní bude předloženo deset obrázků, trvalých preparátů nebo živých objektů ze seznamu organismů, poskytnutého na cvičení. Mimo název organismu a jeho systematické zařazení (stačí česky) jsou stejně jako u biologie jednobuněčných organismů vyžadovány dvě další informace (morfologie, biologie a ekologie organismu a další). Požadavky na protokoly budou specifikovány na prvním cvičení. Každý účastník kurzu má k dispozici jeden řádný a dva opravné termíny zápočtu.

 

Pokud student splní podmínky zápočtu, bude připuštěn k písemné zkoušce.

Zkoušení bude probíhat jak testovou formou (zaškrtávání správných odpovědí), tak odpovídáním na otevřené otázky. Součástí testu je také krátká poznávačka, zaměřená na zástupce středoevropské fauny (zadána ve formě perokreseb přímo v zadání).

Termíny zkoušky vyhlašuje přednášející; každý účastník kurzu má k dispozici jeden řádný a dva opravné termíny.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (29.11.2010)

1/ Taxonomie, nomeklatura, binominální nomenklatura, princip typů, principy popisů nových druhů, rozdělení kmenů živočichů, typy tělních dutin. Diblastica, Salinely, Vločkovci, Houbovci, Žahavci, vznik korálových atolů a útesů, jejich ohrožení, Žebernatky, Rybomorky, Sépiovky, Plazmodiovky (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech).

2/ Triblastica, Schizocoelia, Ploštěnci, vývojové cykly vybraných druhů, ektoparazitismus, endoparazitismus, Pásnice, Mechovnatci, Pseudocoelia, Vířníci, Hlístice, Břichobrvky, Vrtejši, Čelisťovky, Micrognathozoa, Hlavatci, Rypečky, Korzetky, Ploutvenky, Strunovci (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

3/ Coelomata, Oligomerní coelomata, Měkkýši (Aplacophora, Polyplacophora, Monoplacophora, Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda, Cephalopoda), typy schránek, typy a vznik perel, Sumýšovci, Rypohlavci (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

4/ Polymerní coelomata, Kroužkovci (Polychaeta, Myzostomida, Aphanoneura, Clitellata, význam žížal, Drápkovci, Želvušky, (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech), anabióza

5/ Členovci, Trojlaločnatci, Klepítkatci (Merostomata, Arachnida - Scorpionida, Uropygi, Amblypygi, Araneida, Pseudoscorpionida, Solifugida, Opilionida, Acari) Nohatky (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

6/ Korýši (Remipedia, Cephalocarida, Branchiopoda, Maxillopoda, Malacostraca), (u všech skupin základy morfologie, výskyt význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech), gastronomický význam, bioindikace

7/ Stonožkovci (Chilopoda, Symphyla, Pauropoda, Diplopoda), Šestinozí, Entognatha (Protura, Collembola, Campodeina), (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

8/ Ectognatha, Hmyz, Archeognatha, Zygentoma, Pterogyta (Palaeoptera, Ephemeroptera, Odonata), (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

9/ Hmyz, Neoptera (Plecoptera) , Polyneoptera (Blattodea, Isoptera, Mantodea, Zoraptera, Grylloblatodea, Ensifera, Caelifera, Phasmodea, Embioptera, Dermaptera), (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

10/ Hmyz, Paraneoptera (Psocoptera, Phthiraptera, Thysanoptera, Hemiptera) (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

11/ Holometabola (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera, Coleoptera, Strepsiptera) (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

12/ Holometabola (Mecoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Diptera, Siphonaptera, Hymenoptera), význam vybraných taxonů v ekosystémech, význam hmyzu, užitkové a užitečné druhy, škodlivé druhy z pohledu člověka, druhy hmyzu ohrožené a zákonem chráněné, hmyzí produkty využitelné člověkem (hedvábí, med, mateří kašička, propolis, vosky, laky, hmyzí jedy)

13/ Entoprocta, Cycliophora, Bryozoa, Phoronida, Deuterostomia - Echinodermata, Hemichordata, (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

14/ Bezobratlí a prostředí (kryptismus, průmyslový melanismus, mimikry, aposematismus, batesovský mimetismus, müllerovský mimetismus, peckhemovský mimetismus, washmannovský mimetismus, mimetický polymorfismus, automimikry, somatolýza, mezidruhové vztahy, populační dynamika, kalamitní škůdci, potravní chování, péče o potomstvo)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (08.09.2017)

Pro získání zápočtu a připuštění k písemné části zkoušky jsou nutné následující položky:

 

- 80% účast na cvičeních (jsou povoleny dvě absence z deseti cvičení)

- odevzdání protokolů (pouze z hodin, na kterých byl student přítomen a bez pitvy hlemýždě)

- poznávačka deseti objektů; pro úspěšné složení poznávačky je třeba pojmenovat a systematicky zařadit nejméně sedm z nich

 

Přesné termíny poznávačky vyhlašuje vedoucí cvičení. Zkoušení bude probíhat v lednu a bude-li to potřeba, také v únoru. Poznávačka je ústní a adeptovi při ní bude předloženo deset obrázků, trvalých preparátů nebo živých objektů ze seznamu organismů, poskytnutého na cvičení. Mimo název organismu a jeho systematické zařazení (stačí česky) jsou stejně jako u biologie jednobuněčných organismů vyžadovány dvě další informace (morfologie, biologie a ekologie organismu a další). Požadavky na protokoly budou specifikovány na prvním cvičení. Každý účastník kurzu má k dispozici jeden řádný a dva opravné termíny zápočtu.

 

Pokud student splní podmínky zápočtu, bude připuštěn k písemné zkoušce.

Zkoušení bude probíhat jak testovou formou (zaškrtávání správných odpovědí), tak odpovídáním na otevřené otázky. Součástí testu je také krátká poznávačka, zaměřená na zástupce středoevropské fauny (zadána ve formě perokreseb přímo v zadání).

Termíny zkoušky vyhlašuje přednášející; každý účastník kurzu má k dispozici jeden řádný a dva opravné termíny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK