PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Multimediální systémy - OB1319506
Anglický název: Multimedia Systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 5 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Prerekvizity : OB1319204, OB1319402
Ve slož. prerekvizitě: OB1319603
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (06.03.2015)
Posláním předmětu Multimediální systémy je docílit u studentů osvojení si základních pojmů z oblasti multimédií a multimediálních systémů, pochopení obecných principů a způsobu práce s multimediálním materiálem a systémy pro jeho zpracování tak, aby studenti získali předpoklady pro efektivní práci při tvorbě a zpracování multimédií na počítači prostřednictvím příslušného programového i hardwarového vybavení, a to jak v rámci dílčích částí multimediálních systémů i komplexních celků. Předmět je obsahově orientován na problematiku vnímání zvuku a obrazu, analogové a digitální zpracování signálu, záznam, reprodukce, kódování zvuku a obrazu, formáty zvukových a obrazových souborů, kompresi obrazových a zvukových dat, rozpoznávání obrazu, problematiku prostorového zobrazování a parametry příslušného programového vybavení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (14.09.2015)

Cílem předmětu je sjednotit v návaznosti na předměty z oblasti počítačové grafiky a na předmět Digitální zpracování zvuku příslušné vědomosti a dovednosti studentů, zabezpečit osvojení základních pojmů a příslušného teoretického aparátu z oblasti vnímání, tvorby, zpracování a využití multimédií a současně navodit osvojení potřebných činností při ovládání multimediálního prostředí osobního počítače včetně dalších vybraných zařízení využívaných v multimediálních systémech.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (14.09.2015)
 • ADOBE CREATIVE TEAM Adobe Flash CS3 - Oficiální výukový kurz. Praha : Computer Press, 2008.
 • BERÁNEK, P. Digitální video v praxi. Praha: Unis publishing. 2001.
 • BIMBER, O., RASKAR, R. Spatial Augmented Reality: Merging Real and Virtual Worlds. A K Peters, 2005. ISBN 1-56881-230-2.
 • CALVERLEY, G., CHILDS, M., SCHNIEDERS, L. Video for education. Lulu.com, 2008.
 • FINNEY, A., ENGLAND, E. Managing Multimedia: Project Management for Interactive Media. Boston: Addison-Wesley, 2002.
 • CHAPMAN, N., CHAPMAN, J. Digital Multimedia. Boston: Addison-Wesley, 2001.
 • JEŘÁBEK, T. Rozšířená realita ve vzdělávání. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2015, 1. Vydání. ISBN 978-80-7290-829-5.
 • KOHOUTKOVA, J. Hypermedia Interfaces to Relational Data Structures. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2003.
 • KOPECKÝ, P. Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. Praha: FAMU, Katedra zvukové tvorby, 2008, 1.vydání. ISBN 80-7331-121-6
 • PECINOVSKÝ, J. Digitální video. Praha: Grada Publishing a. s., 2009.
 • SOUKUP, J. PEJSAR, Z., BALCAROVÁ, A. Multimédia ve výuce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004.
 • WOOTON, C. A Practical Guide to Video and Audio Compression: From Sprockets and Rasters to Macro Blocks. Focal Press, 2005, 1. vydání. ISBN 978-0240806303.
 • ZAHRADNÍK, J. Základy audiovizuální tvorby. Praha: SPŠST, 2006, 1. vydání.
 • KENT, J. The Augmented reality Handbook - Everything you need to know about Augmented reality. Tebbo, 2011. ISBN 978-1743040942

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (14.09.2015)

Témata studijního předmětu
Multimediální systémy

Multimédia

 • Požadavky na technické vybavení mutimediálních systémů
 • Požadavky na programové vybavení mutimediálních systémů
 • Dílčí složky multimédií
 • Základní požadavky na multimediální systém
 • Možnosti využití multimediálních systémů v praxi

Obraz a video

 • Základní pojmy, charakteristiky a principy
 • TV standardy a normy, prokládání obrazu
 • Komprese videa, kodeky, multimediální kontejnery
 • Formáty a frameworky v souvislosti s aplikačním využitím

Technologie pro snímání a prezentaci videa

 • Principy a parametry digitální kamery
 • Základní zásady při pořizování video záznamu a práci s kamerou
 • Způsoby projekce, prostorové zobrazení

Zpracování zvukového a video signálu

 • Analogové a digitální zdroje signálu
 • Digitalizace signálu
 • Základní pojmy a principy střihu videa
 • Střih videa, videoefekty, titulky, dabing - programové vybavení
 • Export videa pro různé využití - formáty

Rozšířená a virtuální realita (AR, VR)

 • Základní pojmy a principy
 • Hardwarové vybavení - snímací a zobrazovací technologie
 • Programové možnosti -aplikace pro tvorbu rozšířené reality, SDK
 • Specifika 3D grafických a video formátů pro rozšířenou a virtuální realitu

Aplikační prostředí multimediálních systémů

 • Lineární a nelineární střih, online a offline střih
 • Porovnání různých aplikačních prostředí
 • Práce s digitální video střižnou - pracovní prostředí, základní úpravy, export
 • Další specifické nástroje a systémy (např. Flash)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. (14.09.2015)

Požadavky k zápočtu

 • aktivní účast a práce v seminářích
 • zpracování dílčích úkolů v průběhu semestru (zadávaných na seminářích či prostřednictvím LMS)
 • účast na případných studijních vycházkách či exkurzích

Pozn.: Zápočet nemusí být udělen, jestliže úkoly nejsou zpracovávány průběžně.

Požadavky ke zkoušce

 • Úspěšné absolvování písemné části zkoušky orientované na ověření teoretických znalostí a praktických dovedností v rozsahu výuky.
 • Úspěšné splnění ústní části zkoušky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK