PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Práce s odbornými informacemi - OB1319404
Anglický název: Working with professional information
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 1. sem., PV (OB1319105 nebo OB1319106)}
Anotace
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2015)

Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupem k realizaci odborně zaměřené práce po formální, obsahové a typografické stránce, se základy odborné a vědecké práce, používání výzkumných metod a s úvodem do základů matematického a statistického zpracování dat. Předmět poskytuje praktické základy potřebné k vědeckému způsobu práce při analytickém a kvalitativním zpracování údajů. Studenti se zde seznámí především se strukturou závěrečné bakalářské práce (ZBP) a s metodami, které mohou ve své práci použít. Předmět sleduje po teoretické i praktické stránce logickou linii zpracování výzkumné nebo aplikační práce: výběr tématu, postup po zadání, formulace cílů, zpracování metodiky, práce s informačními zdroji, metody vhodné pro realizaci praktické části práce, řešení modelových příkladů, zpracování ZBP, zpracování výsledků a jejich interpretace, požadavky na formální uspořádání, prezentace vybraných úseků ZBP.
Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)

 • ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
 • ČSN 01 6910.  Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 1997.
 • GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6
 • HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, 1995.
 • KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava : Ostravská universita, Pedagogická fakulta, 1998.
 • POLÁCH, E. Pravidla sazby diplomových prací. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1997.
 • PRUCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník : 3. doplnené  a aktualizované vydání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
 • ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém výzkumu. Praha : PedF UK, 1998. ISBN: 80-86039-56-0
 • VODÁKOVÁ, J., ČERNOCHOVÁ, M., RAMBOUSEK, V. Metodické pokyny pro zpracování diplomových prací. 3.vydání. Dostupné na Internetu <http://it.pedf.cuni.cz/metodika/index.php>

 

Sylabus -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)

Informační zdroje a materiály pro zpracování ZBP

 • Seznámení s materiály souvisejících s problematikou zpracování ZBP
 • Specifika zpracování a témata bakalářských prací na KITTV
 • Informační zdroje v tištěné a elektronické formě
 • Příklady obhájených bakalářských prací

Postup zpracování odborné studie

 • Formulace cíle a úkolů umožňujících cíl splnit
 • Formulace hypotéz- analýza, zdůvodnění
 • Návrh metod a prostředků pro splnění cíle
 • Formální náležitosti odborné práce

Informační zdroje v odborné práci

 • Evaluace a výběr validních informačních zdrojů, příklady
 • Citace informačních zdrojů a odkazy na citace podle ČSN ISO 690
 • Jednotlivé způsoby odkazování na informační zdroje
 • Možné varianty zpracování získaných informací

Metody používané  v empirické části práce

 • Metody empirického výzkumu používané v odborném a pedagogickém výzkumu
 • Modelové příklady a jejich řešení

 

Zpracování získaných informací a výsledků výzkumu

 • Přehled hlavních metod zpracování výsledků
 • Základy statistického zpracování výsledků
 • Příklady zpracování výsledků výzkumu

Interpretace a prezentace získaných výsledků

 • Prezentace informací získaných studiem informačních zdrojů
 • Příklady interpretace získaných výsledků ve vztahu k cílům práce, úkolům, hypotézám

 

Obhajoba závěrečné bakalářské práce

 • Standardní průběh obhajoby bakalářské práce
 • Příprava doprovodných materiálů k obhajobě ZBP
 • Obecné zásady kvalitní prezentace výstupů odborné práce
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)

Požadavky k zápočtu

 • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění úkolů
 • Odevzdání původní seminární práce dle zadání v rozsahu min. 4 normovaných stran textu, eventuelně doplněných přílohou. Obvykle se jedná o zpracování sylabu, cílů, hypotéz a nástinu jedné či více kapitol ZBP na základě zvoleného tématu bakalářské práce nabízeného KITTV včetně seznamu informačních zdrojů a korektními citacemi v textu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK