PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Práce s odbornými informacemi - OB1319404
Anglický název: Working with professional information
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Viktor Fuglík, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 1. sem., PV (OB1319105 nebo OB1319106)}
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2018)
Předmět sleduje po teoretické i praktické stránce logickou linii zpracování výzkumné nebo aplikační práce: výběr tématu, postup po zadání závěrečné bakalářské práce (BP), formulace cílů, zpracování metodiky, práce s tištěnými i elektronickými informačními zdroji a jejich citace, metody vhodné pro realizaci praktické části BP, řešení modelových příkladů, zpracování BP, zpracování výsledků a jejich interpretace, požadavky na formální uspořádání, prezentace vybraných úseků BP.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2018)

ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
ČSN 01 6910.  Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 1997.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012, 736 s. ISBN 978-80-262-0200-4.
HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, 1995.
KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava : Ostravská universita, Pedagogická fakulta, 1998.
POLÁCH, E. Pravidla sazby diplomových prací. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1997.
PRUCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník : 3. doplnené  a aktualizované vydání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém výzkumu. Praha : PedF UK, 1998. ISBN: 80-86039-56-0
VODÁKOVÁ, J., ČERNOCHOVÁ, M., RAMBOUSEK, V. Metodické pokyny pro zpracování diplomových prací. 3.vydání. Dostupné na Internetu <http://it.pedf.cuni.cz/metodika/index.php>

Jak na to? Dostupné na URL <http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/zaklad.htm>
Témata bakalářských prací, Dostupné na URL http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=248Technika zpracování bakalářských a diplomových prací. Dostupné z URL <http://www.ef.jcu.cz/education/novinky/novinky/datove-soubory-novinek/tezp_2007>
Portál Citace.com. Dostupný z URL < http://www.citace.com/>
Další materiály pro podporu výuky na <http://moodle.pedf.cuni.cz/>

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2018)

Informační zdroje a materiály pro zpracování BP
Postup zpracování odborné studie
Informační zdroje v odborné práci
Metody používané v empirické části práce
Zpracování získaných informací a výsledků výzkumu
Interpretace a prezentace získaných výsledků
Obhajoba závěrečné bakalářské práce

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (11.01.2018)

Úspěšné splnění zadaných úloh k řešení.
Vypracování zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu. Není-li uvedeno jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci uvedené literatury a informačních zdrojů.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK