PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Využití diferenciálního a integrálního počtu seminář - OB1310267
Anglický název: Applied Calculus seminar
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Jiří Jarník, CSc.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Korekvizity : OB2310267
Prerekvizity : OB2310004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (19.06.2010)
Řešení aplikovaných problémů z diferenciálního a integrálního počtu, prohloubení znalostí z teorie diferenciálních rovnic
Cíl předmětu -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (19.06.2010)

Využít znalostí z teoretických kurzů diferenciálního a integrálního počtu v geometrických, fyzikálních a jiných aplikacích

Literatura - angličtina
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (19.06.2010)

Marsden, J., Weinstein, A.: Calculus. Springer Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo 1980

Barnett, R.A., Ziegler, M.R.: Applied Calculus, Dellen Publ. House, San Francisco 1988

Metody výuky -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (19.06.2010)

Seminářa přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (19.06.2010)
Požadavky k zápočtu:
  • pravidelná a aktivní účast na cvičení,
  • včasné a správné vypracování domácích prací,
  • uspokojivé výsledky průběžných kontrol studia
Požadavky ke zkoušce:
  • znalost definicí, vět a důkazů, schopnost ilustrovat je příklady a protipříklady
  • znalost postupů řešení a schopnost aplikovat je na řešení úloh

Sylabus -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (19.06.2010)

Úlohy na maximaa minima

výpočet délky křivky dané kartézskou nebo paramterickou rovnicí

výpočet objemu a povrchu rotačního tělesa

soustavy dvou lineárních diferenciálních rovnic

diferenciální rovnice v ekonomii, biologii aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK