PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Arteterapie I - O05321224
Anglický název: Art therapy I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: ARTE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Výtvarná výchova
Je prerekvizitou pro: O05321225
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)
Kurz má sebezkušenostní charakter. Zprostředkovává techniky a aktivity arteterapie a reflexi vlastní tvorby. Studenti si budou osvojovat teoretické poznatky a praktické dovednosti z oboru arteterapie, který se zabývá působením uměleckých prostředků na psychiku člověka. Výuka bude zaměřena i na vzájemný vztah jednotlivých druhů expresivní terapie (arteterapie a terapie poezií, muzikoterapie, taneční a pohybové terapie) a na hledání tvůrčích možností prolínání jednotlivých arteterapeutických směrů v praxi. Problematika arteterapie bude probírána z hlediska potřeb lidí se specifickými potřebami.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)

Cíle předmětu: získání základních znalostí z oblasti arteterapie (metodických, teoretických, praktických), dovedností k vedení a přípravě artetrapeutického programu, aktivity.

Literatura -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)

SLAVÍK, J. (ed.) Současná arteterapie v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou arteterapeutickou asociací, 2000. ISBN: 80-7290-004-8.

ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. ISBN: 80-7178-616-0.

ZICHA, Z. Úvod do speciální výtvarné výchovy : Skriptum pro posluchače Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 1.vyd. Praha : Univerzita Karlova, 1981.

LANDISCHOVÁ, E. Teorie a praxe arteterapie. Taneční a výtvarné formy. Praha: PedF UK, 2007. ISBN: 978-80-7290-297-2

Ruyer, R. Paradoxy vědomí. Expresivita. Praha : UK - Pedagogická fakulta 1994

Slavík, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově. Praha : Karolinum 1997

Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek umění I. a II. Praha : UK - Pedagogická fakulta 2001, 2004

Slavíková, V. ; Slavík, J. ; Hazuková, H.: Výtvarné čarování. Praha : UK - Pedagogická fakulta 2001

Campbellová, J.: Techniky arteterapie ve výchově..., Praha : Portál 1998

Caseová, C. - Dalleyová, T.(ed.): Arteterapie s dětmi. Praha : Portál 1996

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)
požadavky k Z:
Aktivní účast min. 80% (vzhledem k zážitkovému /výcvikovému/ charakteru semináře),

vypracované úkoly zadávané během semestru v portfoliu,

vypracovaná reflektivní bilance a didaktický úkol,

absolvování závěrečného pohovoru

Sylabus -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2008)
Sylabus:
Výtvarná tvorba, výtvarný zážitek, reflexe a analýza zážitku. Umění ve výchově a terapii. Základní druhy v psychoterapii zakotvených technik (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, neverbální techniky, narativní terapie) a jejich vzájemné kombinace. Artefiletika.

klíčová slova: výtvarný zážitek, výraz, reflexe, arteterapie, artefiletika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK