Český jazyk - O04103006
Anglický název: Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: ČJ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Záměnnost : O02103007, O05103006, O06103006
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Zkouškou, která se koná v LS i ZS (13 týdnů), a to pouze v období výuky, se prověřuje znalost hláskosloví, tvarosloví, tvoření slov, nauky o slovní zásobě, skladby, základů stylistiky a obecných poučení o jazyce v rozsahu učiva základní a střední školy. Studenti, kteří mají v aprobaci cizí jazyk, skládají zkoušku rovněž ze základů české fonetiky a fonologie.
Poslední úprava: Ohlídková Blanka, PhDr., CSc. (10.05.2005)
Literatura

Hubáček, J. - Jandová, E. - Svobodová, J.: Čeština pro učitele. Opava, VADE MECUM 1998

Poslední úprava: Ohlídková Blanka, PhDr., CSc. (10.05.2005)
Sylabus

Studijní obor: Speciální pedagogika - neučitelský

Kurz K 06:Český jazyk

Ukončení: zkouška

Vyučující: aktuálně dle nástěnky KČJ

Požadavky k zápočtu: -----

Forma zkoušky: písemná a ústní

Požadavky ke zkoušce:

Cíl:

Absolvent kurzu umí aplikovat získané jazykové poznatky při výchovně-vzdělávacím procesu. Uvědomuje si, že čeština jako komunikační prostředek a mateřský jazyk studentů hraje podstatnou roli při výuce ostatních předmětů. Umí rozvíjet komunikační kompetence vlastní i žáků z hlediska užití mateřského jazyka jako dorozumívacího prostředku.

Obsah:

Pravopisné problémy současné češtiny. Spisovný a nespisovný jazyk ve škole. Terminologie, internacionalismy, cizí slova. Čeština a počítač, cizojazyčný text jako výukový materiál, typologické rozdíly jazyků. Mluvené projevy učitele, dialog v hodinách, přepínání kódů, učitelovy řečové strategie. Stylistická charakteristika psaných útvarů v učitelově praxi. Interdisciplinární vztahy češtiny, komunikace s médii, mediální výchova. Jazykové příručky. Výstavba českého textu, prostředky koheze a koherence textu, lingvistická charakteristika učebního textu. Pragmatické pojetí jazykové komunikace, implicitní vyjadřování a neverbální komunikace, komunikační šumy a jak s nimi zacházet. Výslovnostní norma.

Podrobně viz 02103007

Poslední úprava: SMEJKALO (23.01.2006)