PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia literatury: teorie literatury II - O02304030
Anglický název: Prolegomena to literary Studies: Theory of Literature II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, --- [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2304328
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: ÚSLI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Peterka, CSc.
doc. PhDr. Alice Jedličková, CSc.
Kategorizace předmětu: Filologie > Literární teorie
Učitelství > Bohemistika
Záměnnost : OB2304328
Je prerekvizitou pro: O0011
Je záměnnost pro: OB2304328
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Vytváří teoretické předpoklady pro systematické poznávání a interpretaci literární slovesnosti.
Poslední úprava: Klumparová Štěpánka, Mgr., Ph.D. (12.04.2005)
Literatura

Haman A.: Úvod do studia literatury a interpretace díla, Jihočeská univerzita, H+H 1999

J. Peterka: Teorie literatury pro učitele, Praha 2001

Poslední úprava: Klumparová Štěpánka, Mgr., Ph.D. (12.04.2005)
Sylabus
Rámcové požadavky ke zkoušce
Cílem je vytvoření teoretického základu (terminologie, poetika) potřebného pro systematické poznávání literární slovesnosti v širokém spektru jejích modalit (literatura umělecká a populární; próza, poezie, drama; folklorní slovesnost, literární fantastika, literatura faktu, literární komika, literatura pro děti a mládež) i pro informovanou a smysluplnou komunikaci o literárních textech.

Uchazeči by měli zejména prokázat schopnost pracovat s klíčovými pojmy (doložit je příkladem z četby nebo vlastní kreací), přiblížit literární zážitek, popsat a pochopit text, formulovat pro text vhodné náměty, souhrnně charakterizovat literární dílo.

Předpokladem zkoušky je zápočet ze semináře v zimním i letním semestru.

Součástí zkoušky je písemný test.

Ke zkoušce se předkládá seznam šesti literárních děl různého typu (ne jednotlivých povídek či básní) za účelem jejich souhrnné charakteristiky a teoreticky poučené reflexe.

Témata, pojmy, problémy

1. Pojem literární slovesnosti, texty literární a neliterární, třídění literatury

2. Historický vývoj literární komunikace

3. Literatura umělecká a populární, žánry populární literatury

4. Literatura národní a světová

5. Funkce literatury (estetická, formativní, kognitivní), jejich konkurence

6. Literární dílo, titul, textová geneze díla, intertextovost

7. Autor; typy tvůrčích osobností, implicitní autor (autorský subjekt), způsoby

sebevyjádření, lyrický subjekt, jméno autora, naivní biografismus

8. Čtenář; literární gramotnost, literární kód, akt čtení, faktory ovlivňující četbu;

čtenář předpokládaný (adresát), fikční adresát, osobní záznamy z četby

9. Jazyk; jazyková imaginace, specifičnost literárního jazyka, konkurenční

množiny

výrazových prostředků; grafické ztvárnění jazykového projevu, rovina zvuková,

lexikální, syntaktická, stylová

10. Kompozice

11. Básnický obraz, obrazné konstrukce

12. Verš a rytmus, volný verš, rým a strofa

13. Téma a motiv, smysl díla

14. Postava

15. Příběh/ děj

15.1. Narace, vypravěč

16. Časoprostor

17. Druhy a žánry; lyrika, epika, drama; próza, poezie

17.1. Epos, román, povídka, novela, sonet

17.2. Hlavní dramatické žánry, dialog a monolog

18. Folklorní slovesnost

18.1. Pohádka, pověst, přísloví, balada

19. Literatura pro děti a mládež, autorská pohádka

20. Literatura faktu

21. Literární fantastika

22. Literární komika

23. Hodnocení a hodnota

24. Interpretace

Poslední úprava: Klumparová Štěpánka, Mgr., Ph.D. (20.09.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK