PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Literatura pro děti a mládež I - O02304028
Anglický název: Literature for Childern and Young People I.
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Mgr. Drahoslava Pechová
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02304021, O02304023
Záměnnost : O02304040
Je prerekvizitou pro: OSOZ003, O02303SOZ, O02304114
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Rozvíjí interpretační schopnosti posluchačů v této specifické oblasti, pěstuje vnímání čtenářství jako celoživotního postoje člověka.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jaroslav Provazník (09.04.2007)

DOPORUČENÁ LITERATURA

Specifičnost literatury pro děti a její místo v celonárodním kontextu, poetika literatury pro děti a mládež

a) základní

CHALOUPKA, Otakar-NEZKUSIL, Vladimír
1973 Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I (Praha: Albatros)
1976 Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury II (Praha: Albatros)
1979 Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury III (Praha: Albatros)

NEZKUSIL, Vladimír
1983 Studie z poetiky literatury pro děti a mládež (Praha: Albatros)


b) rozšiřující

ČUKOVSKIJ, Kornej
1956 Oтдвух до пяти; přel. Milena Lukešová, Od dvou do pěti (Praha: SNDK, 1960 - 2. vyd.)

FUČÍK, Bedřich
1941 "O knihu pro mládež" (Praha: V. Petr), přetištěno in B. F. Setkávání a míjení (Praha: Melantrich, 1995), str. 7 až 31

KABELE, Jiří-SMETÁČEK, Vladimír-VOZNIČKA, Vladimír
1981 Morfologie dětské knihy (Praha: Albatros)

KOPÁL, Ján
1970 Literatúra a detský aspekt (Bratislava: SPN)

MIKO, František
1980 Hra a poznanie v detskej próze (Bratislava: Mladé letá)

NEZKUSIL, Vladimír
1971 Spor o specifičnost dětské literatury (Praha: Albatros)

PAVLOVIČ, Anton a kol.
1980 Umenie a najmenšie (Bratislava: Mladé letá)

POLIAK, Ján
1983 V službách detskej literatúry (Bratislava: Mladé letá)

ŠMATLÁK, Stanislav
1976 Básnik a dieťa (Bratislava: Mladé letá)

TENĆÍK, František
1962 Četba mládeže v počátcích obrození (Praha: SNDK)

TOMAN, Jaroslav
1992 Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury (České Budějovice: Jihočeská univerzita)

ULIČNÝ, Oldřich
1987 Prostor pro jazyk a styl (Praha: Albatros)

VŠETIČKA, František
1989 Čtyři hlasy. O kompoziční výstavbě poezie pro děti (Ostrava: Profil)

ZAJAC, Peter
1993 Pulzovanie literatúry (Tvorivosť literatúry II) (Bratislava: Slovenský spisovateľ)

 

Folklor a folklorní pohádky

a) základní

BENEŠ, Bohuslav
1991 Česká lidová slovesnost (Praha: Odeon)

PROPP, Vladimir Jakovlevič
1928 Морфология сказки; přel. Miroslav Červenka, Marcela Pittermannová a Hana Šmahelová, Morfologie pohádky a jiné studie (Praha: H & H, 1999)

SIROVÁTKA, Oldřich
1998 Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře (Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR)

ŠMAHELOVÁ, Hana
1989 Návraty a proměny (Praha: Albatros)
1989 Cesty folklorní pohádky k literatuře (České Budějovice: Krajské kulturní středisko)


b) rozšiřující

BETTELHEIM, Bruno
1975 The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales; přel. Lucie Lucká, Za tajemstvím pohádek. Proč a jak je číst v dnešní době (Praha: Nakladatelství LN, Praha, 2000)

ČERNOUŠEK, Michal
1990 Děti a svět pohádek (Praha: Albatros)

ČERVENKA, Jan (ed.)
1960 O pohádkách (Praha: SNDK)

DVOŘÁK, Karel
1994 Mezi folklórem a literaturou (Studie z české a německé folkloristiky) (Praha: Karolinum)

KOUDELKOVÁ, Eva
1999 Literární ztvárnění lidových pověstí z Náchodska (Boskovice: Albert)

LEŠČÁK, Milan, Oldřich SIROVÁTKA
1982 Folklór a folkloristika (O ľudovej slovesnosti) (Bratislava: Smena)

MARČOK, Viliam
1978 O ľudovej próze (Bratislava: Mladé letá)
1980 Estetika a poetika ľudovej poézie (Bratislava: Tatran)

PROPP, Vladimir Jakovlevič

1976 "Фолклори действительность" in Фолклор и действительность; přel. Hana Šmahelová, ”Folklor a skutečnost”, Tvořivá dramatika VI, 1995, č. 2, str. 29–37
1976 "Kumulativní pohádka" in Фолклор и действительность; přel. Hana Šmahelová, přetištěno in Tvořivá dramatika VI, 1995, č. 1, str. 27-29

SIROVÁTKA, Oldřich
1985 Současná česká literatura a folklór (Praha: Academia)
1996 Srovnávací studie o české lidové slovesnosti (Brno: Ústav pro etnografiii a folkloristiku AV ČR)

STANOVSKÝ, Vladislav
1968 Na stříle (Praha: SNDK)

TILLE, Václav
1929 Soupis českých pohádek I (Praha: ČAVU)
1934 Soupis českých pohádek II/1 (Praha: ČAVU)
1937 Soupis českých pohádek II/2 (Praha: ČAVU)

Přehled dějin české literatury pro děti a mládež

a) základní

URBANOVÁ, Svatava
2003 Meandry a metamorfózy dětské literatury (Olomouc: Votobia)

VORÁČEK, Jaroslav, Otakar CHALOUPKA
1984 Kontury české literatury pro mládež (Praha: Albatros) - 2. vyd. (1. vyd. ne)


b) rozšiřující

DĚJINY ČESKÉ LITERATURY IV...
1995 Dějiny české literatury IV. Literatura od konce 19. století do roku 1945 (hl. red. J. Mukařovský, eds. Zdeněk Pešat, Eva Strohsová) (Praha: Victoria Publishing)

DĚJINY ČESKÉ LITERATURY PO ROCE 1945
2006 Dějiny české literatury po roce 1945 (Praha: ÚČL AV ČR) - připravováno do tisku, dosud veřejně zpřístupněno:
sv. 1 - 1945-1948: http://www.ucl.cas.cz/DCL45-48.pdf
sv. 2 - 1949-1958: http://www.ucl.cas.cz/DCL48-58.pdf
sv. 3 - 1959-1968: http://www.ucl.cas.cz/DCL59-68.pdf

HUTAŘOVÁ, Ivana-HANZOVÁ, Marie
2003 Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež (Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání)

JANOUŠEK, Pavel a kol.
1995 Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 1, A-L (Praha: Brána-Ústav pro českou literaturu AV ČR)
1998 Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, M-Ž (Praha: Brána-Ústav pro českou literaturu AV ČR-Knižní klub)

KOVALČÍK, Zdeněk-URBANOVÁ, Svatava
1996 Minimum z literatury pro děti a mládež (Ostrava: Augustin Milata - nakladatelství SCHOLAFORUM)

LEXIKON…
1985 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1. A-G (Praha: Academia)
1993 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 2/I. H-J (Praha: Academia)
1993 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 2/II. K-L. Dodatky A-G (Praha: Academia)
2000 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/I. M-O (Praha: Academia)
2000 Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/II. P-Ř (Praha: Academia)

LITERATURA PRO DĚTI…
1993 Literatura pro děti a mládež v samizdatu a exilu (Brno: MU)

MOCNÁ, Dagmar a kol.
2004 Encyklopedie literárních žánrů (Praha-Litomyšl: Paseka)

NOVÁK, J. V.-NOVÁK, Arne
1936-1939 Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny (Olomouc: R. Promberger) - 4., přepr. a rozš. vyd.

PLESKOT, Jaroslav
1971 Úvod do literatury pro mládež (Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě) - 2. vyd.

POSPÍŠIL, Otakar-SUK, Václav František
1924 Dětská literatura česká. Příručka dějin literárních pro školu, knihovny i širší veřejnost (Praha: Státní nakladatelství v Praze)

PROVAZNÍK, Jaroslav
1992 ”Dvacetiletí ztrát a nálezů. Několik poznámek o české poezii pro děti 70. a 80. let”, Tvořivá dramatika III, č. 5; přetištěno in Československý loutkář XLIII, 1992, č. 5
2000 ”Vrcholy a propady české literatury pro děti posledního desetiletí”, Tvar XI, č. 7
2000 ”Literatura pro české děti v posledním desetiletí,” Duha 16, č. 1

SLABÝ, Zdeněk K. a kol.
1962 Rozpory a výhry dnešní dětské knihy. Stati o dnešní literatuře, výtvarnictví a divadle pro děti (Praha: SNDK)

SOLDÁN, Ladilslav, Bohumil HOFFMANN, Jiří URBANEC, Milada PÍSKOVÁ, Emil CHAROUS, Naděžda SIEGLOVÁ
1997 Přehledné dějiny literatury III (Praha: SPN - pedagogické nakladatelství)

STEJSKAL, Václav
1962 Moderní česká literatura pro děti (Praha: SNDK)

STUDENOVSKÝ, Tomáš, Josef BLÁHA
2000 Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně) (Praha: Ostrov)

ŠMAHELOVÁ, Hana (ed.)
1999 Počátky kritického myšlení o dětské literatuře I. Studie s antologií textů z přelomu 19. a 20. století (Praha: FF UK)
1999 Počátky kritického myšlení o dětské literatuře II. Antologie textů z přelomu 19. a 20. století (Praha: FF UK)

ŠUBRTOVÁ, Milena
1995 Přehled literatury pro mládež od počátků do r. 1945 (Brno: Akademické nakladatelství CERM)

TENĆÍK, František
1962 Četba mládeže v počátcích obrození (Praha: SNDK)

TOMAN, Jaroslav
2000 Současná česká literatura pro děti a mládež (tvorba devadesátých let 20. století) (Brno: CERM)

URBANOVÁ, Svatava a kol.
2004 Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. (Reflexe české tvorby a její recepce) (Olomouc: Votobia)

URBANOVÁ, Svatava-ROSOVÁ, Milena
2002 Žánry, osobnosti, díla (Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež – antologie) (Ostrava: Ostravská univerzita – Filozofická fakulta) – 3. upr. a dopl. vyd.

 

Slovenská a světová literatura pro děti a mládež

a) základní

GENČIOVÁ, Miroslava
1984 Literatura pro děti a mládež ve srovnávacím žánrovém pohledu (Praha: SPN)

KOPÁL, Ján-TUČNÁ, Eva-PRILOŽNÍKOVÁ, E.
1987 Literatúra pre deti a mládež (Bratislava: SPN)

SEDLÁK, Ján
1971 Epické žánre v literatúre pre mládež (Bratislava: SPN)

ŠUBRTOVÁ, Milena
1998 Kapitoly ze světové literatury pro mládež I, II (Brno: CERM)


b) rozšiřující

HELD(ová), Jacqueline
1977 L´imaginaire au pouvoir; vybral a přel. Otomar Radina, V říši obrazotvornosti (Děti a fantastická literatura) (Praha: Albatros, 1985)

NOGE, Július
1988 Literatúra v literatúre (Bratislava: Mladé letá)

KOPÁL, Ján
1983 Kapitoly o literatúre pre mládež a didaktika čítania (Nitra: Dekanát PF) - 2. vyd.
1984 Literatúra pre deti v procese (Bratislava: Mladé letá)

KOŠÁRKOVÁ, Anna (přel. a upr.)
1997 "Anglická dětská literatura", Čtenář 49, 1997, č. 1 atd.

POSPÍŠIL, Ivo a kol.
1999 Světové literatury 20. století v kostce. Americká, britská, francouzská, italská, Latinské Ameriky, německá, ruská, španělská (Praha: Libri)

SLIACKY, Ondrej
1990 Dejiny slovenskej literatúry pre mládež do roku 1945 (Bratislava: Mladé letá)

TOMAN, Jaroslav
2002 ”Polská literatura pro děti do roku 1945”, Ladění 7, 2002, č. 3, str. 2-8

ZIGOVÁ, Elena-OBERT, Viliam
1980 Literatúra pre deti a mládež s metodikou (Bratislava: SPN)

 

Ilustrace knihy pro mládež a problematika obrázkových knih

CLAIR, René-TICHÝ, Jaroslav
1967 Comics (Praha: SNDK)

HOLEŠOVSKÝ, František
1982 Glosy k vývoji české ilustrace pro děti (Praha: Albatros)
1989 Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež (Praha: Albatros)

STEHLÍKOVÁ, Blanka
1984 Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež (Praha: Albatros)

 

PERIODIKA

Zlatý máj (1956-1997)
Ladění (v letech 1991-1995 vycházel jako Zpravodaj Ústavu literatury pro mládež PdF MU v Brně)
Tvořivá dramatika: www.amu.cz/?c_id=1938
Tvar
A2
Literární noviny
sekce „Literatura pro děti“ českého internetového portálu iliteratura: www.iliteratura.cz/sekce.asp?sekceID=511
francouzský internetový portál Richochet: www.ricochet-jeunes.org

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jaroslav Provazník (09.04.2007)

TEMATICKÉ OKRUHY

UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY, ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISLOSTI, LITERATURA PRO DĚTI V KONTEXTU CELONÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
- Literární dílo pro děti a mládež a jeho recepce
- Základní žánrová mapa literatury pro děti
- Problematika intencionální a neintencionální četby dětí a mládeže
Literárněhistorický pohled:
- Obrysy současného literárního kontextu a místo tvorby pro děti a mládež v něm

SPECIFIČNOST LITERATURY PRO DĚTI
- Estetická funkce v literárním díle pro děti a její místo mezi ostatními funkcemi
- Problematika tzv. dětského aspektu
- Problematika adaptace neintencionálních textů pro dětského adresáta
Literárněhistorické kapitoly:
- Prehistorie literatury pro děti
- Protohistorie literatury pro děti (17. a 18. století)
- Zrod literatury pro děti a mládež na konci 18. století
- Preromantismus a romantismus a česká a světová literatura pro děti (literatura v zajetí pedagogiky vs. literatura jako zdroj zábavy a zážitku)

FOLKLOR A LITERATURA PRO DĚTI
- Druhy a žánry slovesného folkloru
- Morfologie pohádky V. J. Proppa
Literárněhistorické kapitoly:
- Vstup pohádky do literatury (16.-18. století)
- Cesta folklorní pohádky do literatury (od poč. 19. století do současnosti)

KLASICKÉ PODOBY POEZIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
- Poezie pro děti a její funkce
- Jazykové prostředky z hlediska ontogeneze
Literárněhistorická kapitola:
- Česká a světová poezie pro děti v 19. století

AUTORSKÁ POHÁDKA A POHÁDKOVÁ PRÓZA
- Typologie autorské pohádky a pohádkové prózy
Literárněhistorická kapitola:
- Proměny autorské pohádky a pohádkové prózy od počátku 19. století v české a světové literatuře

DĚTSKÝ HRDINA A JEHO OBRAZ V LITERATUŘE
- Problematika typologie příběhů s dětským hrdinou
- Fenomén návodné literatury
Literárněhistorické kapitoly:
- Příběh s dětským hrdinou a jeho proměny v 19. století a na počátku 20. století
- Proměny příběhů s dětským hrdinou ve 20. století
- Přelom 50. a 60. let 20. století - otevření nových cest příběhů s dětským hrdinou

HRDINA, VYPRAVĚČ A FIKTIVNÍ ADRESÁT
- Možnosti identifikace a sebeprojekce v díle pro děti a mládež
Literárněhistorické kapitoly:
- Dobrodružné příběhy a jejich proměny od počátku 19. století
- Sci-fi a literatura pro děti
- Fantasy a literatura pro děti

MODERNÍ POEZIE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
- Poezie a jazyková hra
- Volný verš a poezie pro děti a mládež
Literárněhistorické kapitoly:
- Zrod moderního nonsensu
- Avantgarda a poezie pro děti (30. a 40. léta 20. století)
- Noniluzivní literatura (literatura tematizující jazyk, experimentální tvorba?) a dětský adresát
- Česká poezie od 60. let 20. století

GENOLOGIE A LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
- Druhy a žánry literatury pro děti a mládež v historické perspektivě
- Obraz umělecké literatury v čítankách pro základní školy
Literárněhistorické kapitoly:
- Časopisy pro děti a mládež - pohled do historie a nástin současného stavu
- Konzumní a substandardní produkce a literatura pro děti


POŽADAVKY KE ZKOUŠCE

Kurz probíhá v obou semestrech akademického roku, ZS i LS je ukončen zápočtem. Požadována je minimálně jedna seminární práce interpretačního charakteru zvoleného literárního díla (děl) podle seznamu doporučené četby k oboru.

Podmínkou ke zkoušce po letním semestru je zápočet ze seminářů v obou semestrech.


Vyučující:

PhDr. Věra Brožová a doc. Jaroslav Provazník

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK