PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Syntax ČJ II - O02303008
Anglický název: Czech Syntax II
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: SYČJ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Prerekvizity : O02303007
Je prerekvizitou pro: OSOZ003, O02303SOZ, OSOZ1C
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (14.04.2005)
Syntaktická analýza souvětí; komunikační funkce výpovědi, třídy komunikačních funkcí, vyjádření direktní a indirektní; aktuální členění výpovědi, slovosled a větosled, tematicko-rematické posloupnosti, modifikace propozice; syntaktická synonymie, nominalizace, parafráze; syntax mluvené řeči; prezentace popisu české věty v učebnicích pro ZŠ a SŠ.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (30.11.2005)

Povinnou studijní literaturu volí vedoucí semináře z následujícího seznamu:

Austin, J.: Jak udělat něco slovy. Filosofia, Praha 2000.

Helbig, G.: Vývoj jazykovědy po roce 1970. Academia, Praha 1991.

Encyklopedický slovník češtiny. NLN, Praha 2002. Hesla:

Aktuální členění větné; Funkční perspektiva větná; Indikátory komunikačních funkcí;

Kondenzace; Nominalizace.

Grepl, M. - Karlík, P.: Skladba češtiny. Votobia, Olomouc 1998, 421- 478 (KFV), 495-503

(AČV).

Machová, S.: Inovace v užívání syntaktických prostředků v současné češtině. In: Přednášky z XLVIII.

běhu LŠSS, J. Hasil (ed.), FF UK, Praha 2005, s. 44-57.

Příruční mluvnice češtiny.. NLN, Praha 1995, 358-367 (částice).

Uhlířová, L.: Knížka o slovosledu. Praha, Academia, 1978.

Zimová, L.: Cvičení a úkoly ze skladby. UJEP, Ústí n.L. 2001.

Zimová, L.: Úspornost jako záležitost univerzální a specifická. In: Čeština - univerzália a specifika 3, Z.Hladká - P.Karlík /eds./, Brno 2001, s.299-310.

Sylabus
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (28.02.2010)

Studijní obor: učitelství ČJ pro 2. st. ZŠ a pro SŠ

K08 Syntax českého jazyka II

Ukončení: Z, Zk

Vyučující: PhDr. Ladislav Janovec
Požadavky k zápočtu: průběžně řešit úlohy ze syntaktické analýzy zadávané vedoucí/m semináře; úspěšně napsat jeden test (KFV, valenční i čistě závislostní analýza složitého souvětí, lingvistická terminologie) - test má pouze jeden opravný termín; vypracovat syntaktickou analýzu spojitého textu o rozsahu nejméně 300 slov; prostudovat zadanou studijní literaturu a debatovat o ní na seminářích; zápočet se uděluje nejpozději do 30. 6.

Forma zkoušky: písemná a ústní (Syntax ČJ I + Syntax ČJ II)

Požadavky ke zkoušce: seznam zkušebních otázek je k dispozici na sekretariátu katedry.

Cíl kurzu: získat všestranné znalosti o výpovědích a promluvách.

Obsah kurzu: praktická analýza textu z hlediska AČV, slovosledu, komunikačních funkcí výpovědi, výpovědní modality.syntaktické synonymie, protikladu psanosti a mluvenosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK