PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Syntax ČJ I - O02303007
Anglický název: Czech Syntax I
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: SYČJ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02303002
Je prerekvizitou pro: OSOZ003, O02303SOZ, OSOZ1C, O02303008
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)
Syntax jako součást lingvistiky; přístup formální a sémantický. Elementární syntaktické jednotky. Syntaktické vztahy a způsoby jejich vyjádření. Valenční syntax, typy větných struktur. Aktuální členění větné. Komunikativní funkce výpovědi. Syntaktická synonymie. Syntaktický pravopis.
Literatura
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Povinnou studijní literaturu volí vedoucí semináře z následujícího seznamu:

Grepl, M. - Karlík, P.: Skladba spisovné češtiny.SPN, Praha 1986 a později.

Grepl, M. - Karlík, P.: Skladba češtiny. Votobia, Olomouc 1998.

Grepl, M. - Karlík, P.: Skladba češtiny, cvičení a výklad. ISV Praha 1999.

Hrbáček J. a kol.: Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. FF UK, Praha 1984.

Macháčková, E.: Je posesívní dativ volný, nebo vázaný? SaS, 53, 1992, 185-192.

Mathesius, V.: Podstata aposice a její typy. In: Čeština a obecný jazykozpyt, Praha 1947,

302-318.

Pala, K. - Ševeček, P.: Valence českých sloves. SPFFBU, Studia Minora, A25, 1997, 41-54. Panevová, J.: Formy a funkce ve stavbě české věty. Academia, Praha 1980.

Panevová, J.: Česká reciproční zájmena a slovesná valence. SaS, 60, 1999, 269-275.

Příruční mluvnice češtiny. LN, Praha 1995.

Staněk, V.: V., Jak psát správně čárky. SPN, Praha 1997.

Svobodová, J.: Česká interpunkce. Ostrava, 2003.

Zimová, L.: Cvičení a úkoly ze skladby. UJEP, Ústí n.L. 2001.

Janovec, L. a kol.: Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Klett, Praha, 2006

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Studijní obor: učitelství ČJ pro 2. st. ZŠ a pro SŠ

K07 Syntax českého jazyka I

Ukončení: Z

Vyučující: PhDr. Jan Daněk, PhDr. Ladislav Janovec
Požadavky k zápočtu: průběžně řešit úlohy ze syntaktické analýzy zadávané vedoucím semináře; úspěšně napsat 2 písemné kontrolní práce (interpunkce; analýza věty jednoduché valenční i nevalenční, lingvistická terminologie) - každý test má pouze jeden opravný termín; vypracovat seminární práci.

Forma zkoušky: --

Požadavky ke zkoušce: --

Cíl kurzu: hlubší a ucelené poznání syntaxe mateřského jazyka, a to jak z pohledu teorie (valenční i nevalenční), tak z pohledu praktického (aplikace poznatků při analýze textů, při jejich tvorbě a při výuce českého jazyka).

Obsah kurzu: syntax jako součást lingvistiky; přístup formální (povrchová syntax) a sémantický (hloubková syntax); elementární syntaktické jednotky; syntaktické vztahy a způsoby jejich vyjádření; syntagma a skupina; větné členy, kritéria jejich vydělení; predikát, subjekt, valenční syntax, intenční syntax, transformovaná, modifikovaná a rozvitá větná struktura (konkurence aktivum x pasivum, pasivum reflexivní x složené), objekt, atribut, adverbiální určení; zmnožení syntaktické pozice (koordinační vztah a jeho ztvárnění ve větě jednoduché; adordinační vztah a jeho ztvárnění ve větě jednoduché); modifikace syntaktických konstrukcí v textu ve větě jednoduché; souvětí, složité souvětí, AČV, slovosled a větosled; komunikační funkce výpovědi; modifikace propozice; orientace výpovědi k partnerům komunikativního aktu; syntaktická synonymie; parafráze; syntax mluvené řeči; syntax češtiny z hlediska diachronního; syntaktická norma, možnosti jejího poznávání, současné syntaktické inovace.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK