PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie ČJ - O02303003
Anglický název: Czech Phonetics and Phonology
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: FOFO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Korekvizity : O02303001
Je prerekvizitou pro: OSOZ003, O02303SOZ, OSOZ1C, O02303004
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (08.04.2005)
Předmět fonetiky; základní aspekty popisu zvukové stránky řeči; popis segmentální roviny jazyka: klasifikace hlásek; artikulace a akustické složení hlásek. Zvukové jednotky souvislé řeči. Supresegmentální rysy jazyka. Základní pojmy fonologie. Fonetická transkripce. Ortoepie a logopedie. Praktické poznatky pro veřejný mluvený projev.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (17.10.2005)

Hůrková, J. : Česká výslovnostní norma. Praha 1995

Palková, Z. : Fonetika a fonologie češtiny. Praha 1994.

Vachek, J.: Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné. Jinočany 1999.

Vachek, J.: Vzpomínky českého anglisty. Jinočany 1994.

Pražský lingvistický kroužek: Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1932.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha 1996.

Sylabus
Poslední úprava: SMEJKALO (14.04.2005)

Studijní obor: učitelství VVP

Kurz: K O1 - Fonetika a fonologie

Ukončení: zápočet, zkouška

Vyučující: prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc., PhDr. Petr Vybíral, PhDr. Adéla Říhová

Požadavky k zápočtu: zvládnutí fonetické transkripce, klasifikace hlásek, řečnické cvičení na

(lingvistické) téma. Morfonologické alternace. Napsání dvou písemných

prací.

Forma zkoušky: ústní

Požadavky ke zkoušce: Zvládnutí základních fonetických a fonologických pojmů. Fonetická

transkripce. Česká výslovnostní norma. Problematika ortoepie a or-

tofonie. Pražský lingvistický kroužek. Zvuková stránka řeči. Supra-

segmentální prostředky.

Cíl kurzu: Pochopení zvukové stavby jazyka v jejím funkčním sepětí s významovou složkou.

Význam a společenská závažnost řečové komunikace. Hláska a foném. Fonetika

a fonologie. Ostatní interdisciplinární obory. Řečové vady a nedostatky.

Obsah kurzu: Předmět fonetiky, vývoj oboru, terminologie. Základní aspekty popisu zvukové

stránky řeči. Fonetická transkripce. Mluvidla, složení a funkce. Sluch a

sluchová percepce. Popis segmentální roviny českého jazyka; soustava českých

hlásek, artikulace a akustické složení samohlásek, souhlásek, ortofonie a hlavní

odchylky, vady řeči. Zvukové jednotky souvislé řeči, charakteristika slabiky

v češtině, slovní přízvuk a přízvukový takt, promluvový úsek a větný přízvuk,

intonační kadence a věta, funkční aspekty české prozodie. Zásady české ortoepie,

výslovnost slov domácích a přejatých. Základní pojmy fonologie. Distinktivní

rysy a fonologické protiklady. Neutralizace protikladů. Český fonologický

systém. Funkční zatížení fonémů. Fonologie a morfologie. Morfonologické

alternace.

Seznam studijní literatury je vyvěšen na nástěnce katedry českého jazyka, zveřejněn na webových stránkách katedry a je možné si ho pořídit u sekretářky katedry českého jazyka paní Loudové.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK