PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy biochemie pro biology - O02302059
Anglický název: Introduction to Biochemistry for Biologists
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: ZBBI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Je záměnnost pro: OB2302005
Anotace -
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)
Kurz seznamuje studenty s charakteristikou základních typů makromolekul v živých organismech a jejich funkcí (proteiny, nukleové kyseliny, polysacharidy a lipidy). Objasňuje principy působení enzymů. Obsahem kurzu jsou dále základní katabolické i anabolické dráhy náležející k metabolismu sacharidů (glykolýza, glukoneogeneze, glyoxylátová dráha, pentosový cyklus) i lipidů (beta-oxidace mastných kyselin, biosyntéza mastných kyselin) a na ně navazující citrátový cyklus, řetězec transportu elektronů a oxidační fosforylace. Studenti se seznámí s kompletním metabolismem nukleových kyselin a syntézou a odbouráváním proteinů.
Literatura
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)

Voet,D., Voetová, J.: Biochemie. Victoria Publishing Praha 1995.

Murray, R.K. a kol.: Harperova biochemie. Nakladatelství H+H 2002.

Klouda, P.: Základy biochemie. Nakladatelství P.Klouda. Ostrava 2000.

Vodrážka, Z.: Biochemie. Academia Praha 1999.

Kolektiv autorů: Biochemie - základní kurz. Karolinum Praha 1999.

Prezentace vyučující - dostupné v MOODLE. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)

ústní zkoušení v rozsahu témat obsahu kurzu

Sylabus
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (11.01.2012)

Obsah kurzu:

 

1.Vymezení biochemie v přírodních vědách. Elementární a látkové složení živých soustav - anorganické látky, nízkomolekulární organické látky, biomakromolekuly. Chemické vlastnosti uhlíku pro stavbu organických sloučenin. Voda jako univerzální rozpouštědlo při metabolických dějích. Stručný úvod do termodynamiky.

2.Bílkoviny (proteiny): Přehled jejich funkcí v organismu. Aminokyseliny, peptidová vazba, polypeptidy. Struktura ? primární, sekundární, terciární, kvartérní. Nekovalentní vazby.

3.Cukry (sacharidy): monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy. Monosacharidy - ketosy, aldosy, cyklická forma, lineární forma. Polysacharidy - glykosidová vazba, celulosa, chitin, škrob, glykogen. Glykoproteiny.

4.Tuky (lipidy): triacylglyceroly, mastné kyseliny, glycerofosfolipidy, cholesterol. Biomembrány.

5.Nukleové kyseliny. Funkce DNA a RNA v organismu, jejich chemická struktura. Prostorové uspořádání DNA. Replikace. Reverzní transkriptasa. Transkripce. Struktura a funkce rRNA, tRNA a mRNA. Translace. Ribosomy.

6.Enzymy. Specifita účinková a substrátová. Kofaktory. Katalytická aktivita (katal). Enzymová kinetika. Regulace aktivity, inhibice.

7.Metabolismus - úvod. Fototrofní a chemotrofní organismy. Katabolismus, anabolismus. ATP.

8.Metabolismus sacharidů: glykolýza, glukoneogeneze, glyoxylátová dráha, pentosový cyklus.

9.Metabolismus lipidů: trávení a vstřebávání tuků, beta-oxidace mastných kyselin, biosyntéza mastných kyselin.

10.Citrátový cyklus. Dýchací řetězec. Oxidační fosforylace.

11.Metabolismus biomolekul obsahujících dusík. Ornithinový cyklus, močovina, kyselina močová.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK