PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář z primatologie a etologie - O02302046
Anglický název: Primatology and ethology seminar
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: SPRE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Kategorizace předmětu: Biologie > Biologie, Antropologie, Buněčná fyziologie a biochemie, Vývojová biologie, Didaktika biologie, Ekologie, Entomologie, Ekologie a přírodní prostředí, Ekologie a etologie, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Geobotanika, Genetika, Lidská a živočišná fyziologie, Hydrobiologie, Imunologie, Mikrobiologie, Molekulární biologie, Neurobiologie, Botanika nižších rostlin, Zoologie bezobratlých, Anatomie a fyziologie rostlin, Parazitologie, Molekulární biologie rostlin, Teoretická biologie, Zoologie obratlovců, Virologie, Botanika vyšších rostlin
Je záměnnost pro: ON2302023
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)
Seminář má rozšiřující charakter a je určen pro studenty, kteří již absolvovali kurzy podávající přehled poznatků z primatologie a evoluční antropologie. Předmětem jsou vybraná témata z primatologie a etologie, včetně člověka: Adaptace a morfologie, ekologie a sociální struktura, sociobiologie, reprodukce a sociální a reprodukční strategie, životní historie a jejich význam pro studium evoluce a variability primátů, regulace růstu u primátů a chování, sexuální dimorfismus a sexuální diferenciace a adaptace na populační úrovni a ve společenstvech primátů. Předmětem jsou i současné metody výzkumu chování primátů a také genetické a hormonální aspekty. Seminář je veden zásadně aktivní formou. Studenti referují o svých názorech po prostudování relevantní odborné literatury, které pak všichni přítomní diskutují. Vyučující pak diskuse uvádí a shrnuje.
Cíl předmětu
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

Teoretické i praktické zvládnutí poznatků z primatologie, a etologie primátů.

Literatura
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

Aiello L. and Dean C., 1990: An Introduction to Human Evolutionary Anatomy. Academic Press, London, San Diego.

Beneš J.: Člověk, edice Orbis Pictus, Mladá fronta, Praha 1994

Boesch-Achrmann, H., and Boesch C., 1994: Hominization in the rainforest: the chimpanzee's piece of the puzzle. Evolutionary Anthropology, 3: 9 - 16.

de Waal Frans B.M., 1996: Conflict as negotiation. In: W.C. McGrew; L.F. Marchant; T. Nishida (eds.). Great Ape Societies, pp. 159-172. Cambridge, Cambridge University Press.

de Waal, Frans B.M. 1982: Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes. New York: Harper & Row.

de Waal Frans B.M., 1996: The Communicative Repertoire of Captive Bonobos (Pan paniscus), Compared to that of Chimpanzees. Behaviour, roč. 106, s 183 ? 251.

de Wahl, Frans B.M. 1991: Peacemaking among Primates. London: Penguins Books.

de Wahl, Frans B.M., ed. (2001): Tree of Origin: What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Cambridge (Massachusetts) and London: Harvard University Press.

Dobroruka L.: Poloopice a opice, SZN, Praha 1979

Fleagle J. G., 1999: Primate Adaptation and Evolution (2nd ed.). Academic Press, Inc., London.

Foley R. A., 1987: Another Unique Species. Patterns in human evolutionary ecology Longman Scientific and Technical, Harlow.

Foley R. A. 1996: Evolution of social behaviour patterns in primates and man. Proceeding of the Brithish Academy 88: 95 - 117.

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McGrew W. C. 1992: Chimpanzee Material Culture: Implications for Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McGrew W. C., Marchant L.F., and Nishida T., 1996: Great Ape Societies. Cambridge University Press, Cambridge.

Rowe N., 1996: The Pictorial Guide to the Living Primates. Pogonias Press. East Hampton, New York.

Shea B. T., 1995: Ontogenetic scaling and size correction in the comparative study of primate adaptations. Anthropologie, 33: 1- 16.

Shoshani J., Groves C. P., Simons E. L. and Gunnell G. F., 1996: Primate phylogeny: morphological vs molecular results. Molecular Phylogenetics and Evolution, 5: 102 - 154.

Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.

Vančata V., 1991: Adaptive radiation in higher primate evolution. In (P.K.Seth & S.Seth, eds.). Perspectives in Primate Biology IV, pp.43-54. Tomorrows & Todays Publishers, New Delhi.

Vančata V., 1997: Velikost a tvar těla jako ukazatel významných evolučních a ekologických změn ve fylogenzi hominioidů. Habilitační práce. PedF UK Praha.

Vančata, V., Vančatová M., 2002: Sexualita primátů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1 ? Evoluce, ekologie a chování primátů ? Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2 ? Catarrhina ? opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata, V., 2003: Paleoantropologie ? Stručný přehled fylogeneze hominidů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Wrangham R. W., McGrew W. C., de Waal F. B. M. and Heltne P. G. (eds.), 1994: Chimpanzee Cultures. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Sylabus
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

1) Teoretické aspekty fylogeneze primátů - teorie makroevolučních a mikroevolučních procesů, adaptivní strategie primátů, adaptivní a exaptivní radiace, životní formy,

2) Speciace a evoluční a fylogenetická systematika primátů

3) Morfologie - velikost těla primátů a jeho adaptivní význam, sexuální dimorfismus, potravní adaprace - zuby a čelistí, vnitřní orgány, adaptace lebky, mozku a smyslových orgánů, adaptace lokomočního aparátu,

4) Lokomoce a chování - základní typy lokomoce - kvadrupedalismus a antipronográní lokomoce, lokomoce hominoidů (lidoopi a člověk), adaptivní význam lokomoce,

5) Chování jako adaptivní a sociální mechanismus, základní behaviorální adaptace, sexuální rozdíly v chování

6) Ekologie, reprodukce a sociální struktura - definice ekologických nik pro jednotlivé skupiny primátů (poloopice, Opice Nového a Starého světa, lidoopi)

7) Reprodukční strategie a sociální struktura, sociální struktura a chování

8) Konkrétní formy ekologie, reprodukce a sociální struktury - definice ekologických nik pro jednotlivé skupiny primátů (poloopice, Opice Nového a Starého světa, lidoopi),

9) Behaviorální ekologie a sociobiologie primátů

10) Ontogeneze a životní historie (life histories) primátů - komplexní chápání ontogeneze primátů, ontogeneze primátů jako adaptivní mechanismus, heterochronie a allometrie, rychlost růstu a

11) Regulace růstu u primátů, chování, morfologie, hormony a mechanismy růstu, sexuální dimorfismus a sexuální diferenciace, adaptace na populační úrovni a ve společenstvech primátů

12) Současné metody výzkumu chování primátů ? genetické a hormonální aspekty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK