PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie - O02302023
Anglický název: Microbiology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: MIKR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Je záměnnost pro: OB2302032
Anotace -
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)
Absolvováním kurzu by studenti měli získat vědomosti o obecné charakteristice mikroorganismů, jejich morfologii, fyziologii, genetice a prostředí, v němž žijí, ale i nákazách, které způsobují rostlinám, zvířatům a člověku (epidemiologie), ale též poznatky o jejich využití v průmyslu. Součástí jsou praktická cvičení, kde se posluchač naučí připravovat a pozorovat nativní i barvené mikroskopické preparáty nepatogenních bakterií. Student bude mít v průběhu kurzu možnost navštívit instituci využívající mikrobiální techniky.
Literatura
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

Bednář a kol. Lékařská mikrobiologie. Nakladatelství Marvil. Praha 1999.

Greenwood, D. a kol. Lékařská mikrobiologie. Grada. Praha 1999.

Kaprálek, F. Mikrobiologické praktikum. Karolinum. Praha 1999. ISBN 80-7184-927-8.

Kaprálek, F. Základy bakteriologie. Karolinum. Praha 2000. ISBN 80-7184-811-5.

Malachová, K. Cvičení z obecné mikrobiologie. Ostravská univerzita. Ostrava 1992.

Votava, M. a kol. Lékařská mikrobiologie obecná. Neptun, Brno. 2001.

Votava, M. a kol. Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno. 2003.

Buchta, V. - Jílek, P. - Horáček,J. ? Horák, V. Základy mikrobiologie a parazitologie pro farmaceuty. Karolinum. Praha 2002. ISBN 80-7184-565-5.

Rosypal, S. a kol. Nový přehled biologie. Scientia. Praha 2003. ISBN 80-7183-268-5.

Sylabus
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

Obsah kurzu:

1.Vymezení vědního oboru mikrobiologie, bakteriologie a virologie. Vznik a vývoj bakterií.

2.Vztah bakterií k životnímu prostředí a člověku.

3.Tři domény buněčných živých soustav - bakterie, archea, eukarya. Prokaryota x eukaryota. Systematické dělení bakterií a archeí. Pojmy biologický druh, kmen, typový kmen.

4.Prokaryotní buňka a její součásti. Plasmidy a jejich přenos (konjugace, transdukce, transformace). Buněčná stěna grampozitivních a gramnegativních bakterií. Spory a sporulace.

5.Růst a množení bakterií. Životní cyklus prokaryotní buňky. Růstová křivka bakteriální populace a její fáze.

6.Výživa bakterií. Zdroje energie, uhlíku, dusíku. Fototrofie, chemotrofie, autotrofie, heterotrofie. Dělení bakterií podle vztahu ke kyslíku.

7.Fyzikální účinky prostředí na bakterie. Živná laboratorní média.

8.Úvod do metabolismu bakterií. Metabolismus chemoorganotrofů (fermentace, aerobní respirace, anaerobní respirace), chemoautotrofů a fototrofů.

9.Patogenní bakterie, bakteriální nákazy, jejich prevence a léčba. Antibiotika, chemoterapeutika ? mechanismus účinku.

10.Viry. Stavba virové částice. Rozmnožování. Virová onemocnění, jejich prevence a léčba. Bakteriofágy.

11.Subvirové patogeny. Viroidy. Priony.

Obsah laboratorních cvičení:

1.Úvodní laboratorní cvičení. Bezpečnost práce. Příprava a pozorování nativních preparátů.

2.Kultivační důkaz bakterií - 1. část. Příprava a pozorování nespecificky barvených preparátů.

3.Kultivační důkaz bakterií - 2. část. Makroskopické a mikroskopické pozorování vypěstovaných kultur, přeočkování vybrané kultury, vypěstování čisté kultury.

4.Barvení bakterií podle Grama.

5.Pozorování trvalých preparátů. Příklady dalších praktických činností s mikrobiologickou tématikou.

6.Exkurze podle aktuální nabídky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK