PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ekologie aplikovaná - O02302022
Anglický název: Applied ecology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: EKAP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Prerekvizity : O02302015
Anotace -
Poslední úprava: SKYBOVA/PEDF.CUNI.CZ (27.02.2008)
Ztěžejními tématy jsou vývoj krajiny a vlivy člověka na krajinu v průběhu historického vývoje, vlivy člověka na biomy světa, biogeografické oblasti ČR a antropogenní vlivy, globální ekologické problémy, prostředí a lidské zdraví, trvale udržitelný rozvoj, ochrana přírody ČR a legislativa. Součástí kursu jsou praktická cvičení a exkurse do úpravny pitné vody a čističky odpadních vod.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SKYBOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.11.2010)

Seznámení se základními a ektuálními problémy životního prostředí.

Literatura
Poslední úprava: SKYBOVA/PEDF.CUNI.CZ (26.02.2008)

Braniš, M. (1997): Základy ekologie a životního prostředí. Informatorium, Praha.

Braniš,M. a kol.(1999): Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Karolinum, Praha.

Jakrlová,J.-Pelikán,J.(1999): Ekologický slovník terminologický a výkladový. Fortuna, Praha.

Jaroš,J.-Vosičková,J.(1999): Vybrané kapitoly z ekologie. Ped.F.-UK, Praha.

Moldan, B.1997): Příroda a civilizace. SPN, Praha.

Moldan,B. (2001): (Ne)udržitelný rozvoj ? ekologie, hrozba i naděje. Karolinum, Praha.

Kolektiv autorů (2001): Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny. Enigma, Praha.

Aktuální legislativa a ročenky.

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Prováděcí vyhláška č. 395 MŽP ze dne 11.6. 1992.

Další aktuální informační zdroje

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SKYBOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.11.2010)

1. Seminární práce(prezentace, pracovní list) na vybrané téma problematiky životního prostředí

2. Teoretické znalosti dle doporučených studijních materiálů

3. Účast na exkurzi do čistírny odpadních vod případně úpravny pitné vody

Sylabus
Poslední úprava: SKYBOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.11.2010)

1) Literatura a další informační zdroje, vztahující se k problematice ekologie a životního prostředí.

2) Krajina, vývoj krajiny, vlivy člověka na krajinu v průběhu historického vývoje. Působení člověka na krajinu dnes. Klasifikace krajiny, funkce zeleně v krajině.

3) Vlivy člověka na biomy v průběhu historického vývoje.

4) Globální ekologické problémy světa. Růst lidské populace, materiální potřeby, sociálně ekonomická nerovnost, narušení ozónové vrstvy, změny klimatu, snižování biodiverzity, úbytek lesů, odpady, acidifikace prostředí.

5) Biosféra a její složky, obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Znečištění biosféry (vody, půdy, ovzduší). Hlavní zdroje znečištění.- průmysl, energetika, zemědělství, doprava, příklady.

6) Životní prostředí České republiky.

7) Hygiena a toxikologie životního prostředí.NPK škodlivých látek, látky toxické a zdraví škodlivé, účinky mutagenní, teratogenní a karcinogenní. Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí.

8) Demografická problematika ve světě a u nás.

9) Problematika péče o životní prostředí. Zákony a právní normy k ochraně životního prostředí. Institucionální péče o ŽP na národní a mezinárodní úrovni

10) Ochrana přírody České republiky a legislativa k ní se vztahující ? historický vývoj a současný stav.

11) Exkurze do čističky odpadních vod v Podbabě, do úpravny pitné vody v Podolí nebo spalovny odpadů v Malešicích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK