PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika biologie I - O02302020
Anglický název: Didactics of Biology I
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: DIBI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Anotace -
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (09.12.2010)
Obsahem kurzu jsou základní témata z didaktiky biologie, geologie a environmentalistiky se zaměřením na výuku přírodopisu na základní škole. Po absolvování kurzu by se měl studující orientovat ve školských dokumentech platných v ČR, ve formách a metodách vhodných pro výuku jednotlivých témat z uvedených oborů včetně didaktických zásad, měl by znát učebnice přírodopisu dostupné v ČR a vyjmenovat hlavní kritéria výběru učebnic, měl by být schopen zvolit vhodný materiál a učební pomůcky pro výuku konkrétního tématu, vypracovat písemnou přípravu na hodinu, znát způsoby kontroly výsledků výuky, vytvořit didaktický test a navrhnout jeho klasifikaci.
Literatura
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (24.11.2010)

Altmann, A. Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN, 1975.

Maňák, J. - Švec, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003.

Mojžíšek, L. Vyučovací metody. Praha: SPN, 1998.

Slavík, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999.

Švec, V. - Filová, H. - Šimoník, O. Praktikum didaktických dovedností. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998.

Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2006.

Chráska, M. Didaktické testy. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 80-85931-68-0.

Kalhous, Z. - Obst, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002.

Petty, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (24.11.2010)

Docházka na cvičení (povolena je 1 absence), výsledná známka bude stanovena podle úrovně vytvořené přípravy na hodinu a úspěšného ústního zkoušení.

Struktura přípravy na vyučovací hodinu

Třída:

Téma hodiny (název):

Cíle hodiny: (vycházíme z odpovídajícího vzdělávacího programu, používáme aktivní slovesa, př. žáci: vyjádří vlastními slovy, uvedou příklady, vysvětlí, objasní, vyjmenují, srovnají, porovnají, správně přiřadí, popíší, stručně charakterizují, nakreslí, vynesou do grafu, odečtou z grafu, obhájí své stanovisko, vyvodí, navrhnou řešení...)

Východiska hodiny: (vše, co předpokládáme, že žáci znají z předchozí výuky nebo z uložené domácí přípravy)

Pomůcky: (pokud jsou potřeba - týká se žáků i učitele)

Rozpis výukových aktivit: (uvedeme všechny výukové aktivity, které budeme používat postupně během hodiny, vždy musí být jasná použitá metoda výuky a úsek učiva, na který ji použijeme, uvádíme i předpokládaný čas v minutách, který na danou aktivitu budeme potřebovat, konkrétně se uvedou i části textu v učebnici nebo pracovním listě, se kterými budeme pracovat, výukové materiály, které si připravujeme sami, testy, obrázky, videa, fotografie, internetové stránky apod.)

Domácí příprava na další hodinu: (pokud ji zamýšlíme, konkrétně)

Poznámky: (vše, co se nevešlo do předchozích bodů, očekávané problémy, úkoly navíc pro rychlejší žáky, alternativní úkoly pro pomalé žáky, roční období, pokud budeme pracovat venku...)

Sylabus
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (24.11.2010)

Tematický plán přednášek

1. Didaktika biologie jako vědní disciplína, její předmět, rozdělení, úkoly, struktura, metody výzkumu.

2. Přírodovědné vzdělání v ČR a EU - jednotlivé předměty x integrované přístupy. Výsledky mezinárodních srovnávacích studií.

3. Hierarchie vzdělávacích dokumentů v ČR. Národní program vzdělávání, RVP ZV, ŠVP. Standard základního vzdělávání.

4. RVP ZV - cíle základního vzdělávání, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti, vzdělávací obory, průřezová témata.

5. Vzdělávací oblast Člověk a příroda - cíle a obsah vzdělávacího oboru Přírodopis.

6. Přírodopisné učivo v ostatních vzdělávacích oblastech. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví - cíle a obsah vybraných částí vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce - cíle a obsah vybraných částí vzdělávacího oboru.

7. Průřezová témata a jejich zařazování do výuky. Průřezové téma Environmentální výchova - cíle, obsah a možnosti zařazení do výuky přírodopisu.

8. Rámcový učební plán. Tvorba ŠVP, její metodická podpora. Školní učební plán. Tvorba ročních tematických plánů výuky přírodopisu.

9. Didaktické zásady výuky přírodopisu.

10. Organizační formy výuky přírodopisu.

11. Metody výuky přírodopisu.

12. Učebnice pro výuku přírodopisu.

13. Materiál a ostatní učební pomůcky pro výuku přírodopisu.

14. Příprava učitele na vyučovací hodinu.

15. Kontrola studia, tvorba didaktických testů, hodnocení.

Tematický plán cvičení

1. Úvodní motivační exkurze (botanická zahrada v Praze - Tróji).

2. Seznámení se vzdělávacími dokumenty pro ZŠ.

3. Seznámení s dostupnými učebnicemi přírodopisu.

4. Příprava na vyučovací hodinu - vytvoření přípravy na 1 vyučovací hodinu na zadané téma. Vyučovací metody dle výběru studenta. Prezentace přípravy v rámci časových možností na semináři. Odevzdání přípravy před ústním zkoušením.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK