PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Užitá tvorba II - O01321136
Anglický název: Applied arts II
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: UŽTV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Vyučující: MgA. Jan Pfeiffer, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Prerekvizity : O01321135
Je záměnnost pro: OK0621136
Anotace -
Užitá tvorba a design v kontextu myšlení, cítění a materiálové vyjádření. Rozvoj vlastních řemeslných dovedností a designového myšlení. Odborná terminologie. Transformace do výtvarné výchovy na primárním stupni vzdělávání.
Poslední úprava: Svatošová Zuzana, Mgr., Ph.D. (04.09.2020)
Cíl předmětu -

Po absolvování tohoto kurzu  budou studenti:
- rozumět základním principům užité tvorby v širším kulturně-historickém kontextu
- schopni aplikovat tyto principy ve vlastní užité tvorbě
- schopni experimetnovat s různými materiály a technikami  a získané poznatky a dovednosti aplikovat do užité tvorby dle vlastního záměru
- schopni vlastní zkušenosti s užitou tvorbou transformovat do výtvarných úkolů pro žáky prvního stupně ZŠ

 

Poslední úprava: Raudenský Martin, doc. PhDr., Ph.D. (09.08.2021)
Literatura -

CIKÁNOVÁ,K.: Objevujte s námi textil. 1.vyd. Praha: Aventinum, 1996.
KOLESÁR, Z.: Kapitoly z dějin designu. Praha: VŠUP, 2009.
MEDKOVÁ,J.: Řeč věcí. 1.vyd. Praha: Horizon , 1990. 156 s. ISBN 80-7012-026-6.
MIKUŠOVÁ, M.: Prostorová a užitá tvorba I. 1.vyd. Praha: SPN 1991.
MUNARI, B.: Umění jako řemeslo. Praha: Rubato, 2014.
SKARLANTOVÁ, J.; SLAVÍK, J. Estetická výchova pro střední školy. I.díl. 1.vydání. Praha: Sciencia Medica,2001.
SKARLANTOVÁ, J.: Od fíkového listu k džínům. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1999.
SKARLANTOVÁ, J.: Užitá tvorba I. Estetická východiska užité tvorby. Praha: PedF UK, 2009.
SKARLANTOVÁ, J. VECHOVÁ, M.: Textilní výtvarné techniky. Plzeň: Fraus,  2005.

Poslední úprava: Raudenský Martin, doc. PhDr., Ph.D. (09.08.2021)
Metody výuky -

Seminář
V případě omezení prezenční výuky bude seminář veden distanční formou přes aplikace Moodle a Microsoft Teams.

Poslední úprava: Raudenský Martin, doc. PhDr., Ph.D. (09.08.2021)
Požadavky ke zkoušce -

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů, vypracování portfolia.

Poslední úprava: Raudenský Martin, doc. PhDr., Ph.D. (10.10.2021)
Sylabus -

Historie a současnost užité tvorby a designu jako inspirace pro vlastní vytváření užitkových artefaktů.
Rozvoj výtvarného myšlení v materiálu, vlastních řemeslných dovedností při jeho zpracování.
Odborná terminologie.
Transformace do výtvarné výchovy na primárním stupni vzdělávání.

Odkaz kurzu Užitá tvorba II (O01321136) v aplikaci Moodle:
https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4147
Klíč k zápisu: Tvorba

Poslední úprava: Raudenský Martin, doc. PhDr., Ph.D. (12.08.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK