PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy praktické harmonie II. - O01308113
Anglický název: Rudiments of Harmony II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: rok 3, semestr 6 (pětiletého studia) - obor ZŠ specializace HV
Staré označení: HARM
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Je záměnnost pro: OK0608113
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (01.09.2011)
Předmět je určen zejména studentům se specializací HV. Praktická harmonie představuje výběr z nauky o harmonii, a to těch jevů, jejichž praktické ovládání na klávesovém hudebním nástroji je nezbytnou podmínkou pro výkon povolání hudebního pedagoga. Předmět je zaměřen na prohloubení jak základních poznatků klasicko-romantické harmonie (trojzvuky a stěžejní čtyřzvuky i vícezvuky v oblasti diatoniky, mimotonální dominanty v oblasti chromatiky, a na osvojení modulačních technik.Veškeré jevy jsou prezentovány na problematice úprav lidových písní, které představují jednak materiál vysokých estetických kvalit, jednak látku v rámci studia hudební pedagogiky nepostradatelnou. Materiál lidové písně se v tomto kontextu stává nezbytným předpokladem pro zvládnutí teoretických problémů harmonie i ostatních hudebně teoretických a hudebně historických disciplín, ale také pro osvojení dovedností v disciplínách praktických.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2010)

Kurz je určen studentům se specializací Hv. Základy klasické harmonie se zdůrazněním její praktické aplikace na klavír (hlavní a vedlejší kvintakordy v dur a moll, jejich spoje, obraty kvintakordů, septakordy, mimotonální dominanty, melodické tóny, základní typy modulací).

Aplikace jevů na příkladech lidové písně a instruktivních klavírních skladbách klasicko-romantického období.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (16.02.2021)

On-line výuka - MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8fd665524d0f4a5aad9ba1c03fa85027%40thread.tacv2/conversations?groupId=11e24710-8c51-4cee-b2ee-1f3345a420a6&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (01.09.2011)

BEZDĚK, J. Úvod do harmonizace české lidové písně a do její jednoduché stylizace pro klavír a akordeon. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1995. 118 s. ISBN 80-7043-151-2.

KOFROŇ, J. Učebnice harmonie. 6. vyd. Praha : Supraphon, 1981. 194 s.

NEDĚLKA, M. Průvodce učitele praktickou harmonií. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 111 s. ISBN 80- 7290-152-4.

NEDĚLKA, M. Vícehlasá úprava lidové písně ve výuce praktické harmonie. In: Živá hudba XI. Praha : AMU, 1992, s. 79 - 88.

PECHÁČEK, S. Hra písní na klavír. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 1999. 76 s.

TICHÝ, V. Harmonicky myslet a slyšet. 1. vyd. Praha : HAMU, 1996. 267 s. ISBN 80-85883-10-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (12.04.2017)

Zápočet:
improvizovaný doprovod 20 lidových písní s odpovídající stylizací v klavírní sazbě obsahující uvedenou harmonickou problematiku; uplatnění diatotické a chromatické modulace v rámci modulační mezihry v rámci dvojice písní

Ústní zkouška:
1) kvintakord a jeho funkce v tónině, kadence
2) septakord a jeho obraty, dominantní septakord
3) mimotonální akordy
4) principy diatonické modulace
5) principy chromatické modulace

Sylabus
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (08.03.2012)

1-2. diatonická modulace

3-4. chormatická modulace

5-13. vyuzití obou modulací pro modulační mezihry mezi dvěma lidovými písněmi v různých tóninách

1-13 - průbězně elementární harmonická analýza klavírních skladeb, vhodných pro výuku hud. výchovy na 1. stupni ZŠ

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.02.2010)

Zápočet

Základy praktické harmonie I - O01308056

Základy praktické harmonie I - OK0608056

Praktická harmonie pro učitele MŠ I - OB7308229

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK