PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Didaktika ČJ s praxí I - O01303149
Anglický název: Methodology of Czech Language with Practise I
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 160 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: DČJP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Vyučující: PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Mgr. Jana Martáková Styblíková, Ph.D.
Mgr. Lucie Strejčková, DiS.
Prerekvizity : O01303SOZ, O01303026, O01303027, O01303249, O01303250
Je neslučitelnost pro: OK0603149
Je prerekvizitou pro: O01303283, O01303623, O01215270, O01303150, O01215170
Je záměnnost pro: OK0603149
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (08.09.2017)
Základní kurz oborové didaktiky češtiny: obsah, organizace a formy práce ve vyučování ČJ na 1. stupni ZŠ. Teorie a specifikum vyučovacího procesu v předmětu český jazyk. Práce se základními pedagogickými a didaktickými dokumenty a materiály.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (08.09.2017)

Studijní literatura: Standard všeobecného vzdělávání. Věštník MŠMT ČR č. 51, sešit 9, 1995.
Vzdělávací program Základní škola. Fortuna Praha 1996.
Obecná škola. Portál 1996.
Národní škola. Praha 1997.
Rámcový vzdělávací program se zaměřením na jazyk a jazykové vzdělávání (aktuální verze).

Hájková, E.: Komunikační činnosti a jejich cíle. Praha 2008.
Babušová, G. Komunikační činnosti v teroii a praxi. Praha 2014.
Brabcová, R. a kol.: Didaktika českého jazyka. SPN Praha 1990.
Hubáček, J.: Didaktika slohu. Praha 1991.
Macháčková - Vejvodová: Soubor cvičení z didaktiky mateřského jazyka pro studující 1. st. ZŠ. Plzeň 1991.
Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999.
Učebnice českého jazyka pro 1. st. ZŠ - aktuálně užívané řady učebnic na ZŠ.
Články a studie v odborných časopisech a sbornících, např. v Didaktických studiích.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Martáková Styblíková, Ph.D. (09.10.2019)

Požadavky k zápočtu a ke zkoušce: Aktivní účast na semínářích (náslechy + teoret. seminář), seminární úkol podle zadání jednotlivých vedoucích seminářů. Zvládnutí seminárních zápočtových prověrek. Zkouška má zásadně část písemnou a poté část ústní. V obou jejích částech se prověřuje dovednost didaktické transformace lingvistického bohemistického základu oboru.

 

 Náslechy - max. 1 absence (netýká se blokové úpravy praxe, tam po dohodě), teoret. seminář - max. 1 absence. Tématem seminárního úkolu je didaktická analýza vybrané části obsahu vyučovacího předmětu český jazyk, a to v podobě a termínu stanoveném na úvodním semináři semesrtu. Během seminářů budou zadávány dílčí úkoly k průběžnému plnění, včetně 3 testů. Všechny studijní povinnosti musejí být splněny do 22. 12. 2019 včetně, popř. individ. v prvním lednovém týdnu 2020. Studenti absolvující v ZS pobyt v zahraničí dojednají individ. termín plnění úkolů (viz podmínky k zakončení předmětu), i pro ně však platí, že všechny povinnosti včetně zkoušky musejí být splněny v řádném zkouškovém období. Zkouška má zásadně část písemnou a poté část ústní. V obou jejích částech se prověřuje dovednost didaktické transformace lingvistického bohemistického základu oboru.

Ve všech termínech náslechové praxe probíhají náslechy 1., popř.  2. vyučovací hodinu, následuje rozbor a reflexe s metodikem, popř. učitelkami. Studenti pořídí z náslechů hospitační protokoly a předloží je vyučující v reflexním semináři. V každém z uvedených termínů tvoří praxe celek, nelze přijít na praxi později a odcházet před jejím skončením. Ve školách se přezouváme, během náslechu nic nekonzumujeme a vypínáme mobilní telefony.

Informace k didaktickému semináři doc. Hájkové

Seminární úkol pro všechny semináře: Souvislý text pro žáky 2./3. roč. obsahující vyjmenovaná slova a slova příbuzná (jeden text na jedno vyjmenované slovo a slova s ním příbuzná). Termín odevzdání: do konce listopadu 2019. Náslechovou praxi k seminářům doc. Hájkové vede mgr. Strejčková, čtvrteční na ZŠ Zárubova, Praha 4, páteční na ZŠ v Praze 5 Slivenci.

Požadavky PhDr. G.Babušové, Ph.D.

Aktivní účast na seminářích (náslechy na ZŠ Jeseniova, Praha 3 - maximálně 1 absence (2 h.) bez uvedení důvodu),  Semináře probíhají na fakultě, maximálně 1 absence.

Téma a zpracování seminárního úkolu bude oznámeno na 1.semináří. Je nutné dle pokynů  elektronicky a osobně odevzdat do  10.12. 2019. Součástí zápočtu je úspěšné zvládnutí 2 testů (ze 3) v průběhu semestru, termíny budou stanoveny na 1.semináři.  Udělení zápočtu proběhne na posledním semináři, případně později. Zkouška má zásadně část písemnou a poté část ústní. V obou jejích částech se prověřuje dovednost didaktické transformace lingvistického bohemistického základu oboru. Bude upřesněno na semináři. 

Organizační pokyny k realizaci praxe: Náslech bude probíhat na ZŠ Jeseniova 96/2400, Praha 3 - Žižkov (zastávka tramvají č. 9, 10, 16, - stanice Biskupcova). 1. náslech - sraz v 8:30 před školou - k přezutí je určen prostor v přízemí školy, přechod do tříd, výuka od 8:55 hod. - 9:40, rozbor 9:45 - 10:20 h.  Prosím o respektování pravidel společenského chování - přezutí, zdravení, nekonzumovat jídlo při náslechu, vypnutí mobilního telefonu. Děkuji za pochopení. 

 

Didaktický seminář mgr. J. Martákové Styblíkové:

Náslechy probíhají na ZŠ Barrandov Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 

Sraz u budovy školy (jedná se o 1. náslechovou hodinu):

8. 10. 2019 v 8:30 před budovou školy;

10. 10. 2019 v 7: 45 před budovou školy;

17. 10 2019 v 8:30 před budovou školy.

 

Požadavky k zápočtu mgr. J. Martákové Styblíkové:

  • Aktivní účast na seminářích s maximální možnou 1 absencí;
  • Vypracování reflexí náslechových hodin českého jazyka;
  • Průběžné plnění seminárních úkolů;
  • Vypracování seminární práce na téma: Didaktická situace jako nástroj ve výuce českého jazyka u žáků 1. stupně ZŠ (elektronicky i v písemné podobě odevzdat do 12. 12. 2019);
  • Úspěšné zvládnutí 2 testů v průběhu semestru (termíny budou stanoveny na 1. semináři);
  • Udělení zápočtu proběhne na posledním semináři;
  • Zkouška má zásadně část písemnou a poté část ústní. V obou jejích částech se prověřuje dovednost didaktické transformace lingvistického bohemistického základu oboru i orientace v odborné literatuře se zaměřením na didaktiku českého jazyka 1. stupně ZŠ.

      

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (08.09.2017)

Název kurzu: Didaktika ČJ s praxí I
Kód kurzu: K 149
Ročník: 4.
Semestr: zimní
Počet hodin kurzu / semestr: 36
Obsah kurzu: Základní kurz oborové didaktiky češtiny: obsah, organizace a formy práce ve vyučování ČJ na 1. stupni ZŠ. Teorie a specifikum vyučovacího procesu v předmětu český jazyk. Práce se základními pedagogickými a didaktickými dokumenty a materiály.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (23.09.2017)

Získání zápočtu a zkoušky.

K získání zápočtu je ve všech studijních skupinách třeba absolvovat kromě průběžných úkolů včetně náslechové praxe 3 písemné prověrky postupně zadávané v semináři, z nichž alespoň 2 musejí být hodnoceny jako úspěšné. Hodnoticí kritéria a rozsah praxe sdělí vyučující v příslušných seminářích.

Požadavky ke zkoušce - viz samostatný odkaz.

Pozn.: Studijní předmět je dovednostní disciplínou, jde o základní kurs oborové didaktiky předmětu mateřský jazyk, jenž má profilový význam pro celé studium studenta učitelství. Pro předmět nelze schválit individuální studijní plán, který by v plném rozsahu předpokládal pouze samostudium. Semestr, do něhož je předmět optimální studijní trajektorií zařazen, není vhodný pro výjezd na zahraniční studijní stáž. Předmět lze v něm absolvovat pouze v případě, že se student vrátí ze zahraničí ještě před Vánoci, a bude se tak moci aktivně zúčastnit alespoň části přímé výuky v semestru (a splní pochopitelně i další úkoly zadané vyučujícím ostatním studentům v semestru). Část studijních povinností včetně praxe na vyučujícím zvolené ZŠ pak student splní v prvních dvou lednových týdnech. Před odjezdem do zahraničí je student povinen navštívit garanta předmětu a vyučujícího, do jehož paralelky se hodlá zapsat, a konzultovat s nimi svůj plán studia po návratu ze zahraničí i konkrétní studijní úkoly, které bude plnit během své zahraniční stáže.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK