PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Učitelské praktikum II - O01215020
Anglický název: Teaching practice II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPMN0N133A
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: UČPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Pedagogika
Prerekvizity : O01215019
Je neslučitelnost pro: OK0615020
Je prerekvizitou pro: O01215268, O01215154, O01315V55, O01215101, O01215103, O01215102
Je záměnnost pro: OK0615020
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (19.02.2020)
Cílem této pedagogické praxe je vést studenty k hlubšímu poznání světa konkrétní školy, třídy, učitele, a především žáků. Důraz je kladen na rozvíjení celé šíře dovedností studentů v oblasti komunikace se žáky, vytváření podnětného prostředí pro výuku, budování kvalitního sociálně emočního klimatu ve třídě, uplatňování přirozené autority u žáků, práce s výukovými cíli, didaktické analýzy učiva, volby metod a organizačních forem výuky, způsobů motivování žáků, hodnocení učení, pro učení a jako součásti učení. Je podporována kultivace osobitého pojetí výuky studentů, které je teoreticky podložené a argumentované.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (19.02.2020)

Cílem této pedagogické praxe je aplikovat teoretické poznatky v praxi, ověřit učitelskou připravenost v autentickém prostředí třídy na 1.stupni ZŠ.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (19.02.2020)

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.

PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Vyd. 2. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1821-7.

SPILKOVÁ, V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7178-942-9.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J.. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-314-7.

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009. ISBN 978-80-

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (19.02.2020)

Základním obsahem Učitelského praktika II je pravidelné vyučování v jedné třídě – tedy plánování, realizace a reflexe vlastní pedagogické činnosti se žáky. Vyučování má gradační charakter od jednotlivých činností po celodenní tematické vyučování, s ohledem na profesně rozvojové cíle studentů. Důraz je kladen na fáze plánování, realizace a reflexe činností, sdílené v profesním dialogu s vysokoškolskými vyučujícími, fakultními učiteli a kolegy. Studenti systematicky reflektují profesní zkušenosti s oporou o základní didaktické kategorie a témata a s využitím Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi (případně dalších hodnotících  nástrojů- dle zadání vyučujících) a studentského pedagogického portfolia.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (19.02.2020)

1. Účast  na praxích - max.2 omluvené absence

2. Reflektivní dokumentace praxe (portfolio)

3. Průběžné plnění zadaných úkolů dle požadavků vyučujícího

4. Esej na téma "Stávám se učitelem" nebo "Jaký jsem učitel?"

5. Vyplněný Soubor profesních kvalit studenta na pedagogické praxi - sebehodnocení a pozitivní hodnocení studenta fakultním učitelem (nebo práce s jiným evaluačním nástrojem- dle zadání vyučující)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK