PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika 1. stupně ZŠ I - O01215017
Anglický název: Didactics of primary school I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: D1ST
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Pedagogika
Prerekvizity : O01215010, O01215012
Je neslučitelnost pro: OK0615017
Je prerekvizitou pro: O01215018
Je záměnnost pro: OK0615017
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (18.09.2019)
Cílem kurzu je orientovat studenty v základních didaktických kategoriích v souvislosti se současnými nároky na primární vzdělávání. Studijní zátěž: Počet hodin přímé výuky: 12 přednášky, 36 semináře; počet hodin přípravy na výuku: 30, počet hodin - studium odborné literatury: 30, počet hodin - zpracování tezí ročníkové práce: 10
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (20.10.2020)

Místo první přednášky naleznou studenti informace a podklady k samostudiu v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2393#section-1 (heslo: Didaktika)

Další přednášky budou probíhat v čase, kdy jsou rozvrženy na:https://cuni-cz.zoom.us/j/97762144269

 

Výuka paralelky dr. Horské a Mgr. Zemanová bude probíhat na platfomě MS Teams. První setkání 6.10. se uskuteční v rozvrženém čase výuky online. Link k setkání:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6d06376d321645668fccb97bef2bf406%40thread.tacv2/conversations?groupId=04055223-a04b-43e6-a940-dfa1c1529cb1&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Výuka paralelky doc. Staré, mgr. Tomíčkové a mgr. Vlachové bude probíhat na platfomě MS Teams v rozvrženém čase výuky online. Link k setkání:Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams [1] Další informace o
aplikaci Teams [2] | Možnosti schůzky [3]
Připojit pomocí videokonferenčního zařízení
475631015@t.plcm.vc VTC Conference ID: 1298226214
Pokyny pro alternativní vytáčení videokonferenčních zařízení
[4]
------
[1] https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTI5YTc3OGEtM2IxYS00NjAyLTk1ODYtNTcyOGE3NjQwYTM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22c20c9f03-d3a3-4b4d-a9d8-8bd89cf26859%22%7d
[2] https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
[3] https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=c20c9f03-d3a3-4b4d-a9d8-8bd89cf26859&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2&threadId=19_meeting_ZTI5YTc3OGEtM2IxYS00NjAyLTk1ODYtNTcyOGE3NjQwYTM2@thread.v2&messageId=0&language=cs-CZ
[4] https://dialin.plcm.vc/teams/?key=475631015&conf=1298226214

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (18.09.2019)

Povinná literatura

PASCH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál 1998 

KALHOUS, Z., OBST, O.  a kol. Školní didaktika. Praha: Portál 2002 

SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika. Praha: Grada 2007.

Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2017.

 

Další doporučená literatura

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 2010.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.

KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.

STARÝ, K, LAUFKOVÁ, V. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (18.09.2019)

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Didaktika, obecná didaktika, oborové didaktiky

Cíle a obsah vzdělávání v primární škole

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní vzdělávací programy

Plánování výuky

Konstruktivistické pojetí výuky

Výukové metody, postupy a strategie

Komunikace ve výuce

Hodnocení ve výuce

 

 

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (18.09.2019)

Podmínky udělení zápočtu:

Průběžné plnění zadaných úkolů dle požadavků vyučujícího v semináři

Znalostní test - 70% úspěšnost, viz níže

Teze ročníkové práce - podmínky viz níže

Max. 2 absence na semináři

 

Znalostní test- bude zadán výběr z níže uvedených otázek -  pro splnění podmínek zápočtu je nutná alespoň 70% úspěšnost:

Definuje pojmy didaktika, obecná didaktika, oborové didaktiky a vysvětlí jejich smysl.

Uvede příklady didaktických témat, která ho/ji zajímají. Doloží, jak tento svůj zájem rozvíjí (uvede název a autora publikace (článku, knihy), která řeší dané téma, název semináře, které navštívil/a apod.).

Správně uvede název současně platného strategického dokumentu české vzdělávací politiky a osvětlí jeho smysl.

Uvede a vysvětlí hlavní principy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a jejich odraz v RVP ZV a dalších iniciativách české vzdělávací politiky.

Kriticky zhodnotí proces přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR 2030 + a jeho aktuální výsledky ke konci ZS 2019/2020.

Definuje pojem vzdělávací cíl.

Vysvětlí význam vzdělávacích cílů.

Uvede příklad velké myšlenky k danému tématu a její transformaci do výukového cíle.

Uvede příklady obecných a konkrétních vzdělávacích cílů.

Formuluje měřitelné vzdělávací cíle, argumentuje -  jaký význam má formulovat měřitelné vzdělávací cíle

Vzdělávací cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické- používá termíny, zařadí příklady vzdělávacích cílů do těchto domén, formuluje cíle  k., a., p.

Bloomova taxonomie- nerevidovaná a revidovaná – vysvětlí původní a revidovanou taxonomii, zařadí příklady cílů do příslušných rovin Bloomovy taxonomie, formuluje cíle na jednotlivých hladinách B.T.

Vysvětlí/znázorní souvislost vzdělávacích cílů a jiných didaktických kategorií (učivo, výukové metody, hodnocení).

Uvede a vysvětlí jakoukoli taxonomii afektivních vzdělávacích cílů (s uvedením autora).

Vysvětlí pojmy - formativní, sumativní, finální, průběžné, písemné, kriteriální, normativní, heteronomní, autonomní, vrstevnické hodnocení, klasifikace, zpětná vazba, sebehodnocení, hodnocení dle individuální a sociální vztahové normy.

Uvede příklady k výše uvedeným pojmům.

Používá výše zmíněné pojmy- znalost prokáže na základě zhodnocení ukázky hodnocení.

Vysvětlí pojmy popisný,  posuzující jazyk. Uvede příklady. Identifikuje příklady popisného a posuzujícího jazyka v ukázce promluvy učitele.

Vysvětlí pojmy golem efekt, pygmalion efekt.

Charakterizuje dokumenty RVP ZV, ŠVP, jejich úlohu a vzájemný vztah, používá pojem dvoúrovňová koncepce kurikula

Vyjmenuje a vysvětlí základní pojmy RVP ZV (KK, VO, PT, učivo, očekávané výstupy, vzdělávací období).

Vysvětlí úlohu vzdělávacích standardů.

Vyjmenuje vzdělávací oblasti pro 1. stupeň ZŠ, vyjmenuje klíčové kompetence, průřezová témata.

Navrhne učební úlohu rozvíjející určenou KK. Zařadí učivo do VO.

Rozliší učivo a očekávané výstupy, uvede příklady.

Popíše práci učitele s dokumenty při přípravě výuky.

Kriticky zhodnotí současnou podobu kurikulárních dokumentů v ČR. Popíše aktuální (!) odborný diskurz o podobě a inovaci RVP ZV na základě sledování odborné i veřejné diskuse v období ZS 2019/2020.

Induktivní a deduktivní výukový postup- vysvětlí pojmy, uvede příklady induktivního a deduktivního postupu, v ukázce výuky rozliší induktivní a deduktivní postup.

Konstruktivistické postupy ve výuce- vysvětlí pojmy prekoncepty, asimilace, akomodace, sociální konstruktivismus- uvede příklady, zhodnotí přínos Piageta, Vygotského pro didaktiku

Uvede klasifikaci výukových metod- (jakoukoli), s uvedením autora, uvede kritéria této klasifikace

 

3 termíny testu ve zkouškovém období. Žádný další termín testu nebude vypisován.

 

Teze ročníkové práce

Teze obsahují:

1) název a cíl ročníkové práce

2) odstavec zdůvodňující cíl práce

alespoň jeden z argumentů je opřen o argument z odborné literatury a odkázán na zdroj

3) seznam alespoň 3 titulů relevantní odborné literatury (nepočítají se kurikulární dokumenty, legislativní dokumenty, metodické příručky a učebnice, populárně naučné texty/články, články z časopisů pro učitele; počítají se: odborné monografie, odborné články). Seznam je zpracován dle normy.

Teze student odevzdá do moodle v požadované kvalitě nejpozději týden po skončení semestru. V případě nevyhovující kvality jsou teze vráceny k dopracování (1 pokus). Opravu je povinen student vložit do moodle nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení zpětné vazby.

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK