PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Osobnostní a sociální výchova II - O01215012
Anglický název: Personal and social development II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPMN0N114A
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: OSOV
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Pedagogika
Prerekvizity : O01215011
Je neslučitelnost pro: OK0615127
Je prerekvizitou pro: O01315097, O01215019, O01315241, O01215017
Je záměnnost pro: OK0615127
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (01.09.2018)
Kurz navazuje na OSV I. a je zaměřen na rozvoj schopností a dovedností nezbytných pro výkon povolání učitele v prostředí současné inkluzivní školy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (01.09.2018)

Rozvoj  sebepoznání a dovedností z oblasti intrapersonální a interpersonální inteligence ve vztahu k profesi učitel.

Literatura
Poslední úprava: KRCMARO/PEDF.CUNI.CZ (12.02.2012)
  • HERMOCHOVÁ, s. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.
  • KASÍKOVÁ, H. Učíme se spolupráci spoluprací. Kladno: AISIS, 2005 (2. vydání 2009).
  • KŘÍŽ, P. Kdo jsem, jaký jsem (aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí).Kladno: AISIS, 2005.
  • VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat (na pomoc osobnostní a sociální výchově ve školách). Kladno: AISIS 2005 (2. vydání 2010).
  • VALENTA, J. Dvacet mýtů o osobnostní a sociální výchově. [online] Metodický portál RVP. Praha : VÚP, 2007. Dostupný na: http://www.rvp.cz/clanek/267/1116.
  • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008.
  • VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno : AISIS, 2006.
Metody výuky
Poslední úprava: KRCMARO/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2012)

metody psychosociálního výcviku, dramatické výchovy, arteterapie, zážitkové pedagogiky, reflexe

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (01.09.2018)

1. Osobnostní rozvoj

 

Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení

Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích

Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích

 

2. Sociální rozvoj

Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí

Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů; skupinová dynamika

Komunikace -  cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; poskytování zpětné vazby, vedení podpůrného rozhovoru, asertivní komunikace,..

Kooperace a kompetice - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

 

3. Morální rozvoj

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, problémy v seberegulaci

Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

Podpořeno projektem Podpora inovací v přípravě studia pedagogických pracovníků na PedF UK financovaného z Fondu vzdělávací politiky pro rok 2018. 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. (02.02.2018)

Získání zápočtu je podmíněno:

1. aktivní účastí v seminářích s tolerancí 2 absencí

2. jednou ze dvou variant na základě vlastní volby studenta

- prezentace přípravy OSV aktivity pro žáky, popisu její realizace a reflexe  v moodle prostředí plus 1 zpětnovazební komentář v diskuzi

- prezentace vlastní osobnostního rozvoje skrze s oporou o předmětové portfolio- v zápočtovém týdnu

Obě varianty umožňují 1 opravný pokus do konce června na základě individuální domluvy s vyučující.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK