PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky s praxi III - O01210152
Anglický název: Didactics of mathematics with practice III
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPMN0M165A
Vysvětlení: P:0 X:2 E:1
Staré označení: DIMP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Matematika
Prerekvizity : O01210151
Je neslučitelnost pro: OK0610152
Je prerekvizitou pro: O01215169, O01215269
Je záměnnost pro: OK0610152
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2022)
Pokračování kurzu Didaktiky matematiky s praxí je zaměřeno na hlubší porozumění studia didaktiky matematiky. Předpokládá se propojení poznatků a zkušeností ze studia pedagogických a psychologických disciplín, matematiky a její didaktiky a praxe. Předmět je dotován rozsahem hodin 0/3, z toho je 0/1 průběžná praxe, 0/2 didaktický seminář. Praxe se koná u učitelů 1. st. ZŠ a na školách, které jsou smluvně zajištěny KMDM.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2022)

Systemizovat a doplnit dosavadní poznatky matematiky a didaktiky matematiky. Rozvíjet schopnost sebevzdělávání budoucího učitele na základě vlastních pedagogických zkušeností.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (10.03.2022)

Materiály v příslušeném kurzu Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11938

 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2022)

Hejný, M. Vyučování matematice orientované na budování schémat: Aritmetika 1. st. ZŠ. Praha: PedF UK, 2014

Jirotková, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Praha: PedF UK, 2010

Hejný, M., Kuřina, F.: Dítě, škola a matematika. Konstruktivistické přístupy k vyučování. Praha: Portál, 2009Hejný, M. akol Učebnice matematiky pro 1.-5. roč. ZŠ +  Příručky učitele. Plzeň: Fraus, 2007-2011

Hejný, M. akol Učebnice matematiky pro 1.-3. roč. ZŠ +  Příručka učitele . Praha: H-mat, o.p.s., 2018-2020Z. Kolláriková, B. Púpala (Eds.): Předškolní a primární pedagogika, Predškolská a elementárna pedagogika. Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-585-7.

Stehlíková, N.: Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1, Univerzita Karlova v Praze ? Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(1. sv.) s. 11-22.

Vondrová, N. Matematická slovní úloha -Mezi matematikou, jazykem a psychologií. Karolinum, 2019.


učebnice matematiky pro 1. stupeň základní školy (české, slovenské a jiné zahraniční)

Další články a odkazy na literaturu budou vkládány do LMS Moodle - kurz Didaktika matematiky I.-III.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2022)

Nejdůležitější metodou výuky je individuální nebo skupinové řešení problémů a diskuse nad didaktickými a matematickými jevy, jejich reflexe propojující praxi s teorií.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (10.03.2022)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu budou pro každý rok specifikovány. Pro letní semestr akademického roku 2021/22 jsou tyto:

 

a) z praxe

Podmínky pro praxi budou specifikovat vedoucí jednotlivých skupin na základě konkrétních možností školy, kde praxe probíhá.

100procentní účast na praxích (tj. 6 setkání)

Student je povinen realizovat aspoň jednu vyučovací hodinu, v dostatečném předstihu odevzdat přípravu na hodinu a následně reflexi po odučené hodině.  Student komentuje každou přípravu.

 

b) k semináři

aktivní účast

Studenti vypracovávají otázky předem vypsané k tématu semináře. Tento materiál studenti zakládají do portfolia.

vypracování závěrečného testu na aspoň 60 procent

Materiály získané z a ) i  b) jsou podkladem pro uzavření klasifikovaného zápočtu. Semestr bude uzavřen formou kolokvia.

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.01.2022)

Obsah kurzu:

1. týden výuky:  Geometrické konstrukce.

2. týden výuky:  Kolmost, rovnoběžnost, úhly.

3. týden výuky: 2D míra: Zpracování pojmu obvod a obsah trojúhelníku, vyvození obsahu lichoběžníku – zejména stříháním a manipulacemi. 

4. týden výuky: 3D míra a rozvoj prostorové představivosti

5. týden výuky: Číslo jako veličina, převody jednotek.

6. týden výuky: Rovnice a jejich propedeutika

7. týden výuky: Zobecňování

8. týden výuky: Kombinatorika

9. týden výuky: Pravděpodobnost

10. týden výuky: Práce s daty – tabulka jako nástroj pro evidenci, práce s grafy.

11. týden výuky: Třídění, klasifikace, hierarchizace, schématizace.

12. týden výuky: Matematická a finanční gramotnost

Každý z uvedených tématických celků bude úzce propojen s existujícími pedagogickými zkušenostmi studentů, které mají zaznamenány ve svých portfoliích.

Materiály k obsahu kurzu jsou dostupné a budou postupně doplňovány v LMS Moodle.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK