Didaktika matematiky s praxí II - O01210151
Anglický název: Didactics of mathematics with practice II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPMN0M158A
Vysvětlení: P:1 X:1 E:1
Staré označení: DIMP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Matematika
Prerekvizity : O01110033, O01210051
Je neslučitelnost pro: OK0610151
Je prerekvizitou pro: O01210152
Je záměnnost pro: OK0610151
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (13.09.2021)
V návaznosti na poznatky z kurzu Didaktika matematiky I a s využitím poznatků proběhlých kurzů z matematiky dokončuje tento kurz teoretickou průpravu didaktiky aritmetiky a věnuje se též didaktice geometrie. Hlavním cílem aritmetiky je budování struktury čísel (přirozených, celých a racionálních) prostřednictvím binárních operací. Geometrie je zaměřena na pojmotvorné procesy, rozvoj "jazyků", kterými lze formulovat problémy a artikulovat řešení, hledání generických modelů a abstraktních poznatků při odhalování vztahů, rozvoj argumentace a budování vhodných argumentačních nástrojů. Akcent bude položen zejména na propojení teorie, se kterou se student seznamuje při přednáškách a při seminářích, a vlastní reflektivní praxe, která je součástí kurzu. Studenti budou seznámeni se základními kognitivními a meta-kognitivními jevy přítomnými ve vědomí žáka při nabývání zkušeností v uvedených oblastech. Učivo přednášek, seminářů a případně reflexí při praxích je úzce provázáno. Didaktické postupy volené při praxích budou argumentovány s využitím poznatků teoretických s ohledem na specifika žáků. V tomto ohledu bude důležitá komunikace s učitelem třídy, ve které bude student praktikovat. Učitel se tak stává nedílnou součástí učící se komunity student - učitel třídy - učitel z fakulty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.09.2021)
  1. Vést studenty k potřebě evidence své každodenní pedagogické zkušenosti jako východiska pro zkvalitňování vlastní pedagogické práce. Seznámit studenty s metodami analýzy evidovaných didaktických i pedagogických jevů.
  2. Rozvíjet u studentů schopnosti pozorovat a reflektovat učební proces ve třídě, vést je k vlastnímu způsobu tvorby hospitačního záznamu z výuky.
  3. Dále rozšiřovat zkušenosti studentů s konstruktivistickými přístupy. Dát příležitost poznat, jak se tyto přístupy realizují v praxi.  Působit na jejich pedagogické přesvědčení směrem od instruktivního ke konstruktivistickému edukačnímu stylu.
  4. Seznámit studenta s konkrétními edukačními činnostmi, zejména: a) tvorba scénáře vyučovací hodiny, b) způsob evidence vlastní zkušenosti, c) motivace žáků, d) vedení třídní diskuse, e) tvorba klimatu třídy, f) práce s chybou, g) vedení nadaných žáků, h) vedení žáků s nižšími matematickými schopnostmi, i) diagnostika kognitivních a meta-kognitivních potencí zejména v oblasti matematiky žáků 1. st. ZŠ, j) hodnocení žáků.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (13.09.2021)

V případě, že přednášky nebo semináře přejdou do online formy, tak zde budou uvedeny odkazy na distanční výuku.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (13.09.2021)


Vybrané kapitoly z
HEJNÝ, M.; NOVOTNÁ, J.; STEHLÍKOVÁ, N. (Eds.), Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 1 a 2, Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. ke stažení na http://class.pedf.cuni.cz/newsuma/Default.aspx?PorZobr=20

HOŠPESOVÁ, A. STEHLÍKOVÁ, N., TICHÁ, M. (Eds) Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice. České Budějovice : Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2007.

HEJNÝ, M., KUŘINA, F. Dítě, škola a matematika. Praha : Portál, 2009

Soubor učebnic matematiky pro 1. stupeň ZŠ a příručky pro učitele (Nakladateství: Alter, Fraus, H-mat, Prodos, SPN, Didatis, Fortuna, ...).

Soubor přednášek a doprovodných materiálů dostupných po zaregistrování  do kurzu v moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11938

JIROTKOVÁ, D. Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie, Praha : UK v Praze, PedF, 2010.

HEJNÝ, M. Výuka orientována na budování schémat: Aritmetika 1. stupně, Praha: UK v Praze, PedF, 2014.

Rendl, M., Vondrová, N., Hříbková, L., Jirotková, D., Kloboučková, J., Kvasz, L., ... & Žalská, J. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013.

Vondrová Naďa a kol.: Kritická místa matematiky základní školy v řešení žáků. Karolinum, 2016.

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (13.09.2021)

Přednášky jsou vedeny interaktivně, střídavě jsou vedeny učitelem z praxe a učitelem z fakulty. Témata jsou předem známa a očekává se, že se na ně studenti budou připravovat tak, aby se zasvěceně zapojili do diskuzí. 

Semiáře jsou postaveny na řešení problémů z probírané oblasti, a to buď ve skupinách, nebo individuálně, na formulování vhodných úloh a postupů pro diferencovaný přístup.

Praxe jsou zaměřeny na získání osobních zkušeností s výukou, s přípravou výuky a reflexí odučené hodiny. Do přípravy na výuku i její reflexe je zapojen učitel třídy, ve které praxe probíhá. Poskytuje studentům jak zpětnou vazbu, tak rady týkající se jednotlivých žáků. Důležitým cílem praxí je maximálně promítnout teoretické poznatky do praxe.

Zvláštní zřetel je věnován studentům, kteří v důsledku předchozího matematického vzdělávání mají nízké matematické sebevědomí a tendenci ve své budoucí praxi opakovat ty postupy, které vedly k neúspěchu a k negativnímu vztahu k matematice.

V případě přechodu na distanční výuku z důvodu nemožnosti konat prezenční výuku na fakultě: a) bude posílena distanční složka výuky formou dodatečných úkolů zadaných elektronicky (mailem nebo v Moodlu) b) bude organizována online výuka v Adobe Connect (nebo Google meet, nebo Zoom), přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce, jejímž předpokladem je přítomnost kamery a mikrofonu na straně studenta.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (04.10.2021)

Požadavky k ukončení kurzu (Z, Zk)

Požadavky k zápočtu:

a) za praxi
1. Samostatně odučit jednu vyučovací hodinu.

Podrobné požadavky týkající se praxe jsou formulovány kurzu v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11938 a jsou závazné po domluvě vyučujícího se studenty.

2. Vypracovat scénář k připravené vyučovací hodině, který student v domluveném předstihu pošle e-mailem či nasdílí na společném uložišti jak vedoucí praxe, tak učitelce/učiteli třídy, kde se praxe koná, a ostatním studentům ve skupině. Každý student skupiny se na scénáři podílí svým komentářem, radou, návrhem. Tedy každý výstup je společné dílo celé skupiny. Avšak výuku povede jeden student, který je za celou přípravu a realizaci zodpovědný. Kopii finálního scénáře autor před svým výstupem rozdá všem svým kolegům i vedoucímu praxe. Bude sloužit jako podklad pro hospitační záznam a následnou reflexi. Podrobný popis scénáře viz v kurzu v Moodlu.


3. Za semestr odevzdá  další tři materiály: a) popis průběhu své odučené hodiny, b) svou reflexi na svou hodinu a následnou disikusi, c) reflexi na vyučovanou hodinu spolužáka.


4. Tři materiály z bodu 3 spolu se scénářem pošle student do 14 dní po vystoupení v elektronické podobě vedoucí praxe. Do předmětu e-mailu uvedet: praxeZS_prijmeni_skola_datum výstupu, např. praxeZS_Novakova_Barrandov_10.10.2021.


5. Každý student si vybere ze třídy 2 žáky, které každou hodinu pozoruje. Sleduje jejich řešitelské strategie, chyby, aktivitu, motivovanost, jejich komunikaci ve třídě a další zajímavosti. Pořizuje si o nich záznam do pedagogického deníku, Zde se student pokouší jasně formulovat myšlenky a zřetelně popisovat sociální a didaktické jevy týkající se vybraných žáků. K těmto zápisům je možné se vracet a doplňovat je. Každý vybraný žák nesmí mít více než dva pozorovatele-studenty. Tyto materiály budou občas předmětem diskuse a na výzvu vedoucí praxe je student předloží. V dalším semestru bude tento materiál povinou součástí materiálů ke KZ.
(Všechny tyto materiály se mohou stát cennou součástí portfolia z matematiky.)


6. 100% účast na praxích - 6 praxí. Každou absenci je třeba nahradit po dohodě s vedoucím praxe.

b) za semináře
1. Aktivní účast na seminářích
2. Splnění průběžně zadaných úkolů, které budou formulovány prostřednictvím Moodlu.


Požadavky ke zkoušce:

V případě prezenční výuky vypracování písemného testu na konci semestru se ziskem aspoň 50 % možných bodů.  Pokud student nedosáhne aspoň 50 %, nebude připuštěn ke zkoušce. Test může 1x opakovat. Termíny testů budou domluveny koncem semestru.

V případě přechodu na distanční výuku vypracování námětů (výzev) k další práci, ty budou formulovány na každém semináři i přednáškách. Student vypracované výzvy v průběhu celého semestru (tedy aspoň 8 výzev za celý semestr a aspoň 1 výzva za každý seminář) odevzdá do 22.12. 2021 prostřednictvím moodlu.

Termíny na ústní zkoušku budou vypsány v SISu.

Na výsledné známce se bude podílet:

30 % prezentace dodaných materiálů z praxe a dobrovolně zpracovaných výzev

40 % závěrečný test

30 % ústní obhajoba testu a zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. (30.09.2021)

Didaktika matematiky s praxí II

Formy kontroly předmětu: zkouška, zápočet

Vyučující: PhDr. Jana Slezáková,Ph.D., Mgr. Jaroslava Kloboučková, Mgr. Radka Havlíčková, PhD.,  Mgr. Milena Kvaszová, PhD.

Vedoucí praxí: Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Mgr. Jaroslava Kloboučková,  Mgr. Jana Macháčková, Ph.D., Mgr. Radka Havlíčková, PhD.

Sylabus:

Vstup do praxe, práce s cíli

Základní početní operace

Zlomky, racionální čísla, záporná čísla; relace.

Protoalgebra - cesta od aritmetiky k algebře

Polarita aritmetiky a geometrie, matematická gramotnost

Rozvíjení porozumění geometrickým tvarům - budování porozumění na úrovni osobností jak 2D, tak 3D geometrie

Geometrické pojmy, vztahy, procesy

Jazyky geometrie jako nástroj komunikace i rozvíjení myšlení

Míra ve 2D i 3D (obvod, obsah. kostra, povrch, objem)

 

Předpokládáme, že v průběhu praxí se studenti zaměří na výuku těch oblastí, které jsou probírány v teoretické přípravě tak, aby maximálně propojili teorii s praxí a rozuměli didaktickému zpracování probíraných oblastí.