PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z fyziky II - NUFZ016
Anglický název: Selected Topics on Physics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ivana Stulíková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Přednáška je věnována základům fyziky pevných látek, zabývá se především strukturou pevných látek a jejich vlastnostmi.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

Frei V: Fyzika pevných látek. SPN Praha, 1978 Svoboda E., Bakule R.: Molekulová fyzika. Academia Praha, 1992 Dekker A.: Fyzika pevných látek. Academia Praha, 1966 Kratochvíl P., Lukáč P., Sprušil B.: Úvod do fyziky kovů I.. SNTL Praha, 1984

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (02.03.2010)

1. Definice pevné látky, krystalické pevné látky, struktura krystalických pevných látek, krystalografické soustavy, mřížky Bravaise, operace symetrie, Millerovy indexy rovin a směrů.

2. Rentgenová strukturní analýza krystalických pevných látek, Braggova rovnice, metody Laueho a Debye-Scherrerova.

3. Vazby v krystalech.

4. Poruchy krystalové mřížky, klasifikace poruch, bodové poruchy, rovnovážná koncentrace vakancí, dislokace hranová a šroubová, skluzový pohyb dislokací, mechanické vlastnosti pevných látek.

5. Tepelné vlastnosti krystalů, kmity mříže, Dulongův-Petitův zákon, Einsteinova a Debyeova teorie měrné tepelné kapacity.

6. Binární izobarický fázový diagram, podmínka fázové rovnováhy, mechanická směs složek, binární fáze, molární směšovací volná entalpie, molární směšovací volná energie, model párových vazeb s nejbližšími sousedy, tečnová konstrukce izobarického binárního rovnovážného stavového diagramu, eutektický diagram, peritektický diagram, diagram Fe-C.

7. Elektronová struktura krystalické pevné látky, Sommerfeldův model volného elektronu, Kronigův-Penneyův model - základy pásové teorie krystalických pevných látek, její využití k vysvětlení vlastností krystalických pevných látek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK