PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální praktikum I - NUFZ011
Anglický název: Practical Course in Physics I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (09.05.2005)
Praktikum z mechaniky a molekulové fyziky. Určeno posluchačům 2.r. učitelství fyzika-matematika pro 2.stupeň základních škol.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Praktikum z mechaniky a molekulové fyziky. Určeno posluchačům 2.r. učitelství fyzika-matematika pro 2.stupeň základních škol.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)

Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Sprušil, B., Zielenicová, P.: Úvod do teorie fyzikálnich měření. SPN, Praha 1986

Slavínská D., Stulíková I., Vostrý P.: Fyzikální praktikum I. Mechanika a molekulová fyzika, SPN Praha 1989

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I,II, SNTL 1983

J. Englich: Úvod do praktické fyziky, Matfyzpress, Praha 2006

J. Brož, V. Roskovec, M. Valouch: Fyzikální a matematické tabulky,SNTL, Praha 1980

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (22.05.2013)

Praktikum.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (16.01.2015)

Měření tíhového zrychlení.

Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru.

Studium kmitů vázaných oscilátorů.

Studium otáčení tuhého tělesa.

Měření momentu setrvačnosti kola.

Měření modulu pružnosti v tahu.

Dynamická zkouška deformace látek v tlaku.

Studium Brownova pohybu.

Měření viskozity.

Studium proudění viskozní kapaliny trubicemi kruhového průřezu.

Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky.

Studium teplotní závislosti povrchového napětí.

Rychlost šíření zvuku.

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK