PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika IV (elektřina a magnetismus) - NUFZ004
Anglický název: Physics IV (Electricity and Magnetism)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.
prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Integrovaná výuka - přednáška a cvičení se vzájemně prolínají. Kurs elektřiny a magnetismu v pojetí pro potřeby budoucích učitelů 2. stupně základních škol. Určeno posluchačům 2. r. Bc FV / FMz.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KFNTJE/MFF.CUNI.CZ (14.04.2008)

Kurs elektřiny a magnetismu v pojetí pro potřeby budoucích učitelů 2. stupně základních škol.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001 Horák Z., Krupka F.: Fyzika, Praha, SNTL, 1981 Sedlák B., Štoll I.: Elektřina a magnetismus, Academia Praha, vyd. Karolinum 1993 Petržílka V., Šafrata St.: Elektřina a magnetismus, NČSAV, 1956 Gerthsen Ch., Kneser H., Vogel H.: Physik, Springer - Verlag 1989 Bakule R., a kol.: Příklady z elektřiny a magnetismu, skriptum MFF UK

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (10.05.2005)

1. Elektrostatika

Elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrické pole, Gaussova věta, elektrický potenciál, pole dipólu, práce v elektrickém poli, elektrostatické pole vodičů, Coulombova věta, kapacita, kondenzátor, energie vodičů v elst. poli, energie elst. pole, silové působeni na vodiče v elst. poli, silové působení na dipól.

2. Elektrický proud

Mechanismy vedení proudu, elektrický proud, rovnice kontinuity proudu, Ohmův zákon, Jouleův zákon, elektromotoricke napětí, Kirchhoffova pravidla.

3. Magnetické pole ve vakuu

Magnetické pole stacionárního proudu, Ampéruv zákon, Biotův-Savartův zákon, práce v magnetickém poli, elektromagnetická indukce (kvazistacionární přiblížení), indukovaná elektromotorická síla, Lenzův zákon, indukčnost, transformátor, energie magnetického pole.

4. Proměnné proudy a napětí v kvazistacionárním přiblížení

Ohmův zákon a Kirchhoffova pravidla, neustálené obvody, ustálené střídavé obvody, užití komplexní symboliky, rezonanční obvod.

5. Elektrické a magnetické pole v látkovém prostředí

Dielektrika, elektrické pole v dielektrikách, Gaussova věta v dielektriku, elektrické pole na rozhraní dielektrik, magnetika, magnetické pole v magnetikách, Ampérův zákon v magnetikách, magnetický obvod, energie elektrického a magnetického pole v látkovém prostředí, formulace Maxwellových rovnic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK