PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzika I (mechanika) - NUFZ001
Anglický název: Physics I (Mechanics)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Kurs klasické mechaniky (kinematiky a dynamiky hmotného bodu, soustav hmotných bodů a tuhého tělesa) v pojetí pro potřeby budoucích učitelů 2.stupně základních škol. Seznamuje s potřebným matematickým aparátem, ale vychází z experimentů a využívá především induktivního přístupu. Zahrnuje také základní fyzikální představy o prostoru a čase, o škálách fyzikálních veličin a mezích platnosti klasické mechaniky. Určeno posluchačům 1. r. Bc FV / FMz.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001 Feynman R.P. a kol.: Feynmanovy přednášky z fyziky l. český překlad Fragment, Praha, 2000 Kvasnica a kol.: Mechanika. Academia. Praha 1988 Baník I. a kol.: Fyzika netradične. Mechanika. Alfa, Bratislava 1990 Hajko V., Daniel-Szabó J.: Základy fyziky. Veda, Bratislava l980 Slavínská D., Rojko M.: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství. MFF UK Praha 1993 Hajko V.: Fyzika v príkladoch. Alfa. Bratislava 1983

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

Kinematika hmotného bodu. Popis jednorozměrného pohybu hmotného bodu. Základní kinematické veličiny a jejich měření (poloha, rychlost, zrychlení). Popis tabulkou, grafem a analytickým vyjádřením. Přechod x(t) - v(t)- a(t) a obráceně. Trojrozměrný pohyb. Vektorový a skalární popis. Skládání a rozklad pohybů, princip superpozice.

Dynamika hmotného bodu. První pohybový zákon Newtonův, inerciální soustavy, klasický princip relativity. Druhý pohybový zákon Newtonův. Hybnost a impuls síly. Užití II. NZ - pohybová rovnice a její řešení. Setrvačná a gravitační hmotnost a jejich měření. Moment hybnosti. Třetí pohybový zákon Newtonův. Některé příklady a pokusy. Fundamentální síly a síly technické praxe.

Práce, výkon, energie. Konzervativní a nekonzervativní silové pole. Charakteristiky konzervativního pole (intenzita, potenciál). Zákon zachování mechanické energie.

Neinerciální vztažné soustavy. Klasický popis fyzikálních dějů v různých vztažných soustavách. Rovnoměrně zrychlená translace, rovnoměrná rotace. Fiktivní síly (setrvačná, odstředivá, Coriolisova).

Soustava hmotných bodů. Mechanika soustavy hmotných bodů, kinematický popis, hmotný střed. Celková energie, hybnost a moment hybnosti. Těžiště. l. a 2. věta impulsová, izolovaná soustava, zákony zachování. Srážky, pohyb rakety.

Mechanika tuhého tělesa. Kinematika a dynamika tuhého tělesa, stupně volnosti, translační a rotační pohyb. Rovnováha tuhého tělesa (stabilita).Rotace kolem pevné osy. Moment síly, moment setrvačnosti, Steinerova věta. Fyzické kyvadlo a jeho užití. Váhy a vážení. Volná osa. Setrvačníky.

Gravitační pole. Newtonův gravitační zákon, Cavendischův experiment a jeho školní varianty. Pohyb planet a umělých družic, Keplerovy zákony. Beztížný stav.

Mechanika pevných těles. Druhy deformace. Pružná deformace v tahu, tlaku, ohybu, torzi a ve smyku. Hookův zákon. Plastická deformace a její charakteristiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK