PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář z fyziky mikrosvěta pro učitele - NUFY131
Anglický název: Seminar on physics of microworld for teachers
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (05.04.2017)
Seminář zaměřený na možnosti výuky atomové, jaderné a částicové fyziky na středoškolské úrovni (tj. bez složitého matematického aparátu) s důrazem na návaznost na pokročilejší teorie. Seminář je určen zejména pro studenty fyzikálních studijních oborů zaměřených na vzdělávání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (05.04.2017)

Cílem předmětu je pomocí vhodných aktivit ukázat studentům možnosti výuky atomové, jaderné a částicové fyziky na středoškolské úrovni a umožnit studentům diskuzi nad rámec středoškolské úrovně, aby získali potřebný nadhled nad probíranými tématy. Během semináře je kladen důraz na aktivní zapojení posluchačů, využití moderní audio-vizuální výpočetní techniky, provádění vhodných demonstračních experimentů, modelování procesů v mikrosvětě apod.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. (09.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na seminářích. Při absenci vyšší než 30 % musí student vypracovat uloženou domácí práci.

Charakter získání zápočtu vylučuje opakování.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (05.04.2017)

Štoll Ivan. Fyzika pro gymnázia - Fyzika mikrosvěta. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1993.

Mackintosh Ray, Al-Khalili Jim, Jonson Björn, Pena Teresa. Jádro - cesta do nitra hmoty. Praha: Academia, 2003.

Broklová Z. Jaderné hrátky. ČEZ, 2006.

Broklová Z. Učíme jadernou fyziku. ČEZ, 2008.

ČEZ. Jaderná energie - encyklopedie energetiky. 2., upravené vyd. 2003.

Dobrodružství s částicemi, online:

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (05.04.2017)

Podle zájmu studentů mohou být na seminář zařazena např. témata, případně další:

Historie objevování mikrosvěta

Modely atomu a jádra

Vazebná energie jádra

Zákon radioaktivní rozpadu a jeho aplikace (v medicíně, datování, v průmyslu, …)

Ionizující záření a jeho vlastnosti, dozimetrie, ochrana před zářením

Objevování elementárních částic a jejich systematizace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK