PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z fyziky pevných látek II - NUFY129
Anglický název: Selected parts of solid state physics II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.09.2016)
Cílem předmětu je seznámení s používanými experimentálními metodami v současném výzkumu kovových materiálů se zaměřením na strukturní, mechanické a tepelné vlastnosti. Jednotlivé metody budou demonstrovány na aparaturách standardně používaných při vědecké práci. Výuka bude organizována formou přednášek a exkurzí v laboratořích KVOF, KFM, KFNT a KFKL. Předmět je určen pro studenty magisterských učitelských oborů a pro studenty doktorského studia oboru Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (4F12), jejichž zájmem je zpřístupnění vybraných partií fyziky na SŠ.
Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.09.2016)

1. V. Frei: Fyzika pevných látek. SPN Praha, 1978

2. A. Dekker: Fyzika pevných látek. Academia Praha, 1966

3. P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I., SNTL, Praha, 1984

4. J. Brož: Základy fyzikálních měření I-II, SPN, Praha 1983.

5. Vybrané články z knihovny KVOF.

6. Materials Science and Technology (vybrané části).

7. Články doporučené přednášejícím.

8. Vybrané laboratorní úlohy fyziky materiálů.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (13.09.2016)

Vybraná témata: měření mikrotvrdosti, elektrická rezistometrie, diferenční skenovací kalorimetrie, tahové zkoušky, akustická emise, tepelné vlastnosti, pozitronová anihilace, rtg difrakce, mikrostrukturní pozorování (metalografie, skenovací a transmisní elektronová mikroskopie).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK