Fyzikální praktikum pro celoživotní vzdělávání - NUFY126
Anglický název: Practical Course for Lifelong Learning
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Mgr. Hana Kudrnová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KVOF (17.04.2015)
Soubor vybraných úloh z mechaniky, elektřiny a optiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (17.04.2015)

Vybrané úlohy z mechaniky a molekulové fyziky, elektřiny a magnetismu, optiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (25.09.2023)

Podmínkou udělení zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: T_KVOF (17.04.2015)

Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SNTL 1983

Slavínská D., Stulíková I., Vostrý P.: Fyzikální praktikum I. Mechanika a molekulová fyzika, SPN Praha 1989

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1989

Pelant I.a kol.:Fyzikální praktikum III, Optika, Karolinum 2001

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (17.04.2015)

Praktikum.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KVOF (17.04.2015)

Mechanika a molekulová fyzika:

1. Deformace pevných látek (v tlaku a tahu)

2. Studium kmitání harmonického oscilátoru a kyvů kyvadel (kmity netlumeného a tlumeného oscilátoru, měření tíhového zrychlení pomocí kyvadla)

3. Otáčení tuhého tělesa, měření momentu setrvačnosti

4. Měření povrchového napětí

5. Studium chování viskózních kapalin, měření viskozity

Elektřina a magnetizmus

1. Měření základních elektrických veličin (měření odporu, indukčnosti a kapacity)

2. Studium rezonance

3. Měření charakteristik nelineárních prvků (dioda, trioda, termistor)

4. Měření s osciloskopem

5. Magnetické vlastnosti látek (Hallův jev, torzní magnetometr, magnetické pole solenoidu a souosých cívek)

Optika

1. Lom světla, disperze, geometrická optika, optické zobrazení

2. Interference a difrakce, interferometry, ohybové jevy, laserová dopplerovská anemometrie

3. Polarizace světla, dvojlom, stáčení polarizační roviny, rotační disperze

4. Optická spektroskopie, studium rentgenového záření, absorpce světla

5. Kvantová optika a optoelektronika