PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molekulová fyzika - NUFY119
Anglický název: Kinetic theory of matter (molecular physics)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Záměnnost : NFUF104
Je neslučitelnost pro: NFUF104
Je záměnnost pro: NFUF104
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
V přednášce jsou probírány základní představy o stavbě hmoty. Při výkladu jevů a vlastností látek se vychází z plynného stavu, pro který je kvantitativní zpracování základních představ o složení hmoty nejjednodušší. Hlavní pozornost je věnována základům klasické kinetické teorie plynů. Důraz je kladen na statistický přístup k problematice. Stručně je probrána struktura kapalin a pevných látek a vlastnosti roztoků. Pozornost je věnována také molekulárním vlastnostem kapalin a transportním jevům v látkách.
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)
Literatura -

Bakule R., Brož J.: Molekulová fyzika. Skriptum MFF UK, Praha 1989.

Svoboda E., Bakule R.: Molekulová fyzika. Academia, Praha 1992.

Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmannovy přednášky z fyziky 1. Fragment, Havlíčkův Brod 2000.

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, část 2 - Mechanika-Termodynamika. Vutium-Prometheus, Brno-Praha 2000.

Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)
Sylabus -

1. vývoj názorů o hmotě (důvody pro vznik představy o částicové stavbě hmoty), hmotnosti a rozměry atomů a molekul, základní veličiny a pojmy v molekulové fyzice, atomy, izotopy, molekuly, soubory molekul, plyn, tlak plynu

2. některé pojmy z teorie pravděpodobnosti, teplota a střední kvadratická rychlost, vnitřní energie jednoatomového plynu, ekvipartiční princip

3. tepelná kapacita plynů (selhání klasické fyziky)

4. barometrická rovnice (exponenciální atmosféra), Boltzmannův zákon, vypařování kapaliny, rozdělení molekul podle rychlostí

5. nejpravděpodobnější rychlost, střední rychlost, rozdělení složek rychlosti, fluktuace

6. Brownův pohyb, náhodná procházka, Einsteinův-Smoluchowského vztah, projevy Brownova pohybu (zrcátko na vlákně, tepelný - Johnsonův šum)

7. transportní jevy v plynech (hustota toku, srážky molekul), difúze, tepelná vodivost, viskozita

8. aplikace kinetické teorie (vypařování)

9. mezimolekulární síly (párové mezimolekulární potenciály, vazby)

10. kapaliny (krátkodosahové uspořádání, kapalné krystaly, transportní jevy v kapalinách)

11. povrchové jevy (molekulární tlak, povrchové napětí, kapilární jevy, kapilární tlak)

12. roztoky (kapalné roztoky, nepravé roztoky, silně zředěné roztoky, osmotický tlak, tlak nasycených par nad roztokem, var a tuhnutí roztoků)

13. tuhé roztoky (slitiny)

Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK