PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogicko-didaktická propedeutika fyziky I - NUFY115
Anglický název: Physics Teaching Propedeutics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Neslučitelnost : NFUF305
Záměnnost : NFUF305
Je neslučitelnost pro: NFUF305
Je prerekvizitou pro: NUFY116
Je záměnnost pro: NFUF305
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Seminář je zaměřen na nalézání a řešení každodenních problémů, se kterými se učitelé setkávají ve své praxi (základní dokumenty ovlivňující výuku fyziky ve škole, příprava výuky, příprava fyzikálních experimentů, hodnocení a klasifikace, motivace žáků při výuce fyziky, spolupráce s kolegy, atd.), a to nikoliv z hlediska teoretických poznatků pedagogiky a didaktiky, ale z hlediska konkrétních zkušeností vyučující. Účastníci semináře jsou vedeni k diskuzi nad předloženými problémy, předpokládá se jejich aktivní zapojení.
Poslední úprava: T_KDF (16.05.2011)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast minimálně 75% vyučovacích hodin. Náhradní plnění možné výjimečně po dohodě s vyučující.

Poslední úprava: Dvořáková Irena, RNDr., Ph.D. (08.10.2017)
Literatura -

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 1996

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 2005 (4. vyd.)

Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 2011

Rámcový vzdělávací program pro ZŠ a pro gymnázia.

Poslední úprava: Dvořáková Irena, RNDr., Ph.D. (11.01.2018)
Metody výuky

Po dobu distanční výuky (ZS 2020/2021) probíhá výuka online prostřednictvím MS Teams, a to v čase daném rozvrhem. Zapsaní studenti byli o formě výuky informováni a přidáni do výukového týmu v MS Teams.

V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu.

Poslední úprava: Kácovský Petr, RNDr., Ph.D. (02.10.2020)
Sylabus -

Jaký je dobrý učitel, dobrá škola. Základní dokumenty, kterými je učitel povinen se řídit. Role učitele ve škole. Příprava na hodinu. Organizace práce třídy. Motivace žáků. Individualizace práce ve třídě. Hodnocení žáků (sumativní i formativní).

Poslední úprava: Dvořáková Irena, RNDr., Ph.D. (11.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK