PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální dovednosti a práce s lidmi II - NUFY106
Anglický název: Social Skills and Work II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Petr Mašek
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Neslučitelnost : NUFY087
Prerekvizity : NUFY105
Záměnnost : NPEP604
Je neslučitelnost pro: NPEP604
Je záměnnost pro: NPEP604, NUFY087
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Seminář rozvíjí pomocí praktického tréninku komunikační dovednosti při dialogu, prezentaci, řízení skupin a zvládání konfliktů. Důraz je kladen na uvědomování si vlastních priorit a cílů, empatické vnímání druhých lidí a hledání řešení, které uspokojí všechny zúčastněné (win-win strategie). Součástí semináře je i praktický nácvik metod zvládání stresu. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Přednost mají posluchači studijních oborů Fyzika zaměřená na vzdělávání a Matematika zaměřená na vzdělávání a posluchači studia učitelství.
Poslední úprava: T_KDF (01.07.2015)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu.

Poslední úprava: Dvořák Leoš, doc. RNDr., CSc. (10.06.2019)
Literatura -

Gillernová, I., Krejèová, L. Sociální dovednosti ve škole. Grada, Praha 2012.

Plamínek, J. Komunikace a prezentace. Grada, Praha 2012

Rosenberg, M. Nenásilná komunikace. Portál, Praha 2013.

Thun von, R. Jak spolu komunikujeme?. Grada, Praha 2005.

Poslední úprava: T_KDF (01.07.2015)
Metody výuky

Teoretické vstupy budou rozvíjeny praktickým nácvikem situací, které se typicky vyskytují pøi výuce a øízení skupin. Pøi tréninku zvládání konfliktù bude pøíležitost realisticky simulovat konkrétní situace ze života úèastníkù semináøe. Významnou souèástí výuky je reflexe aktivit (jednotlivì, ve dvojicích a v celé skupinì) - a rozvíjení schopnosti uèit se ze zkušenosti druhých.

Poslední úprava: T_KDF (01.07.2015)
Sylabus -

Základy komunikace (fyzická vzdálenost, hlas, gesta, oèní kontakt)

Všímavost (mindfulness) pøi komunikaci (uvìdomování priorit a zámìrù, prožívání emocí, zvládání stresu, empatie)

Prezentace (pøipravená a improvizovaná prezentace, zpìtná vazba)

Øízení skupin (typy skupin, styly øízení)

Skupinová dynamika (fáze vývoje skupiny, dùvìra ve skupinì, skupinové role)

Intervizní metody zamìøené na prevenci vyhoøení (Bálintovské skupiny)

Zvládání konfliktù a mediace (prožívání sebe, empatie k druhému, jasné a konkrétní vyjádøení, hledání øešení uspokojivého pro všechny zúèastnìné)

Poslední úprava: T_KDF (01.07.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK