PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Fyzika II (elektřina a magnetismus) - NUFY101
Anglický název: Physics II (Electricity and Magnetism)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Záměnnost : NFUF103
Je neslučitelnost pro: NFUF103
Je záměnnost pro: NFUF103
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)
Elektřina a magnetismus od Coulombova zákona k Maxwellovým rovnicím. Elektrostatika. Stacionární elektrické pole a elektrický proud. Stacionární a kvazistacionární magnetické pole. Přechodové jevy a střídavý proud. Nestacionární elektromagnetické pole.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Elektřina a magnetismus od Coulombova zákona k Maxwellovým rovnicím. Elektrostatika. Stacionární elektrické pole a elektrický proud.

Stacionární a kvazistacionární magnetické pole.

Přechodové jevy a střídavý proud.

Nestacionární elektromagnetické pole.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (10.06.2019)

Zápočet, písemná a ústní zkouška. Získání zápočtu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (14.05.2012)

Sedlák B., Štoll I: Elektřina a magnetismus, Academia , Univerzita Karlova Praha 1993

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001

Feynman R.P. a kol.: Feynmanovy přednášky z fyziky 2. český překlad Fragment, Praha, 2001

Sedlák B., Bakule R.: Elektřina a magnetismus, skripta SPN Praha 1973 Příklady z elektřiny a magnetismu, kolektiv, skripta SPN Praha 1982

Doplňková literatura:

Pérez J.-P., Charles R., Fleckinger R.: Electromagnétisme (Vide et milieux matériels), Masson, Paris 1991

Brandt S., Dahmen H.D.: Physik Band 2 Elektrodynamik, Springer Berlin 1980

Purcell E.M.: Electricity and Magnetism, Berkley Physics Course, Vol. 2, Mc Graw Hill, New York 1965

Metody výuky
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (10.06.2019)

Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu ze cvičení. Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na cvičení a úspěšného vypracování kontrolního testu. Zkouška má písemnou část, kdy je posluchači zadán typický příklad. Po jeho úspěšném vyřešení jsou posluchači zadány zpravidla dvě až tři otázky pokrývající významné části sylabu, jak byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (05.01.2018)
***Elektrostatika
Elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, potenciál, Gaussova věta, elektrický dipól, elektrické pole vodičů, kapacita, kondenzátor, Millikanův pokus, elektrostatické pole v dielektriku, permitivita látek.

Diferenciální vektorové operátory, křivočaré souřadnice.

Stacionární elektrické pole, elektrický proud
Rovnice kontinuity, Ohmův zákon, Jouleův ohřev, stacionární elektrický obvod, elektromotorické napětí, Kirchhoffovy zákony, metody řešení elektrických obvodů.

Stacionární a kvazistacionární magnetické pole
Magnetická indukce, Biotův - Savartův zákon, Ampérův teorém, vektorový potenciál, silové účinky magnetického pole, intenzita magnetického pole, Faradayův zákon elektromagnetické indukce, vlastní a vzájemná indukčnost, magnetické pole v látkách, magnetický obvod.

Střídavé obvody
Kvazistacionární obvod, přechodové jevy, vznik střídavého proudu, komplexní vyjádření střídavého proudu a napětí, výkon střídavého proudu, řešení střídavých obvodů, vířivé proudy, Kelvinův povrchový jev.

Nestacionární elektromagnetické pole
Formulace Maxwellových rovnic a jejich řešení, Poyntingův zákon, obvody s rozloženými parametry, šíření elektromagnetických vln.

Dielektrické a magnetické vlastnosti látek
Mechanismy polarizace dielektrik, Claussiův - Mossottiho vztah, mikroskopická podstata magnetismu, diamagnetismus, paramagnetismus, látky dielektricky nebo magneticky uspořádané.

Elektrická vodivost látek
Vedení proudu v plynech, v kapalinách a v pevných látkách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK