PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Klasická elektrodynamika - NUFY096
Anglický název: Classical Electrodynamics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Záměnnost : NFUF205
Je neslučitelnost pro: NFUF205
Je záměnnost pro: NFUF205
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)
Předmět se zaměřuje na výklad základních pojmů a rovnic teorie elektromagnetického pole. Ukazuje se, že tato teorie je schopna vysvětlit nejdůležitější jevy, s nimiž se studenti seznámili v přednášce Fyzika II a odvozují se některé další jevy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)

Přednáška formuluje základní veličiny a rovnice teorie elektromagnetického pole. Předvádí, že tato teorie je schopna vysvětlit nejdůležitější jevy, s nimiž se posluchač seznámil v přednášce Fyzika II (Elektřina a magnetismus), a odvozuje některé další jevy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška má písemnou a ústní část. Student má k dispozici dva opravné termíny.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (12.10.2020)

oskenované přípravy na přednášky na http://kdf.mff.cuni.cz/~zak/vyuka.php, nahoře v sekci Klasická elektrodynamika, "učební text"

Kvasnica, J. (1986). Teorie elektromagnetického pole. Praha: Academia.

Sedlák, B., & Štoll, I. (2012). Elektřina a magnetismus. Praha: UK v Praze, Karolinum.

Doplňková literatura:

Jackson, J. D. (1962). Classical Electrodynamics. New York, London: Wiley.

Stratton, J. A. (1961). Teorie elektromagnetického pole. Praha: SNTL.

Votruba, V., & Muzikář, C. (1958). Teorie elektromagnetického pole. Praha: Nakladatelství ČSAV.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (12.10.2020)

práce s textem (studium materiálů poskytnutých vyučujícím; mailem a na webu), rozhovor (reflexe práce s textem; prostřednictvím MS Teams)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (11.10.2017)

Zkouška má písemnou a ústní část. V rámci písemné části jsou studentovi zadány k vyřešení tři problémy, které jsou analogické problémům řešeným během přednášek. V ústní části je písemné řešení studentem (v interakci s vyučujícím) diskutováno. Student složí zkoušku, pokud adekvátně vyřeší a zároveň adekvátně diskutuje aspoň jeden zadaný problém. Student má k dispozici dva opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Maxwellovy rovnice a jejich důsledky: Laplaceova-Poissonova rovnice, Coulombův zákon, Gaussova věta.

Skalární a vektorový popis elektrostatického pole - potenciál, ekvipotenciální plochy, intenzita a siločáry.

Elektrický dipól a multipólový rozvoj.

Energie elektrostatického pole.

Rovnice kontinuity, Ohmův zákon.

Pohyb nábojů - v homogenním elektrickém poli, magnetickém poli a v elmg. poli se vzájemně kolmou elektrickou a magnetickou složkou.

Ampèrův zákon, Biotův-Savartův zákon a Faradayův zákon elektromagnetické indukce.

Magnetický dipól a jeho pole.

Lorentzova a Coulombova kalibrační podmínka.

Elektromagnetické potenciály (skalární a vektorový) a kalibrační transformace.

Elektromagnetické vlny - jejich generování, polarizace, ohyb, interference, koherence, odraz a lom.

Energie a hybnost elektromagnetického pole, jejich toky, Poyntingův vektor, zákony zachování energie a hybnosti.

Retardace a retardované potenciály.

Vyzařování elmg. vln.

Vlny v nevodivém a vodivém prostředí.

Kvazistacionární děje, skinefekt.

Meze klasické elektrodynamiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK